Translation Read only

English
multimedia-photo-viewer
23/230
Context English Polish State
Photo Viewer Przeglądarka zdjęć
multimedia-photo-viewer multimedia-photo-viewer
Photos Zdjęcia
Organize your photos Zarządzaj swoimi zdjęciami
io.elementary.photos io.elementary.photos
Photo Manager Menedżer zdjęć
album;cameras;crop;edit;enhance;export;gallery;images;import;organize;photographs;photos;pictures;photography;print;publish;rotate;share;tags;video; album;aparaty;przytnij;edytuj;zwiększ;eksport;obrazy;import;fotografie;zdjęcia;fotografia;druk;publikuj;obróć;udostępnij;znaczniki;wideo;
Photos is an easy-to-use, fast photo organizer. It allows you to import photos from your camera or disk, organize them by date and subject matter, even ratings. It also offers basic photo editing, like crop, red-eye correction, color adjustments, and straighten. Photos' non-destructive photo editor does not alter your master photos, making it easy to experiment and correct errors. Program Zdjęcia jest łatwym w użyciu, szybkim organizatorem zdjęć. Pozwala na importowanie zdjęć z aparatu lub dysku, organizowanie ich według daty, przedmiotu, a nawet według ocen. Oferuje także podstawową edycję zdjęć, taką jak przycinanie, korekcja czerwonych oczu, regulacja kolorów oraz prostowanie zdjęcia. Program Zdjęcia jest niedestruktywnym edytorem zdjęć, nie niszczy oryginalnych fotografii, dzięki czemu można łatwo eksperymentować i poprawiać błędy.
Photos supports JPEG, PNG, TIFF, and a variety of RAW file formats. Program Zdjęcia obsługuje formaty JPEG, PNG, TIFF oraz wiele formatów RAW.
Minor updates: Drobne aktualizacje:
Redesigned app icon Przeprojektowanie ikony aplikacji
Translation updates Aktualizacje tłumaczenia
Fixes: Poprawki:
Photos taken on the same day show under the same event Zdjęcia zrobione tego samego dnia pokazywane są teraz pod tym samym wydarzeniem
Replace all instances of "Shotwell" with "Photos" Zamieniono wszystkie wystąpienia "Shotwell" na "Zdjęcia"
Avoid a crash when importing videos Zapobiegnięto błędowi krytycznemu przy importowaniu filmów
Focus photos on startup when previewing to fix navigating with left and right arrow keys Ustaw fokus na zdjęciach przy uruchamianiu by naprawić nawigowanie strzałkami
User avatar anonymous

Suggestion added

Przeglądarka zdjęć i multimediów

Suggested change:

multimedia-photo-viewerPrzeglądarka zdjęć i multimediów
a year ago

Loading…

User avatar None

Suggestion added

Photos / Photos (Extra)Polish

multimedia-photo-viewer
Przeglądarka zdjęć i multimediów
3 years ago
User avatar strebski

New translation

Photos / Photos (Extra)Polish

multimedia-photo-viewer
multimedia-photo-viewer
3 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
ignore-same, read-only
String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/extra/pl.po, string 2