Translation

English
Avoid a crash when importing videos
31/350
Context English Czech State
Photo Viewer Prohlížeč fotografií
io.elementary.photos-viewer io.elementary.photos
Photos Fotky
Organize your photos Spravujte své fotografie
io.elementary.photos io.elementary.photos
Photo Manager Správce fotografií
album;cameras;crop;edit;enhance;export;gallery;images;import;organize;photographs;photos;pictures;photography;print;publish;rotate;share;tags;video; album;fotoaparáty;oříznout;editovat;vylepšit;exportovat;galerie;obrázky;importovat;organizovat;fotografie;fotky;fotografovaní;tisk;publikovat;otočit;sdílet;označení;video;
Photos is an easy-to-use, fast photo organizer. It allows you to import photos from your camera or disk, organize them by date and subject matter, even ratings. It also offers basic photo editing, like crop, red-eye correction, color adjustments, and straighten. Photos' non-destructive photo editor does not alter your master photos, making it easy to experiment and correct errors. Fotky je jednoduchý a rychlý správce fotografií. Umožňuje naimportovat vaše fotky z fotoaparátu nebo z disku, seřadit si je podle data pořízení nebo témata a také je ohodnotit. Zároveň nabízí základní nástroje pro editaci, jako oříznutí, oprava červených očí, barevné přizpůsobení a zvýraznění. Součástí aplikace je nedestruktivní editor fotografií, který vaše skvělé fotky nebude přepisovat. To vám umožní jednoduché experimentování a opravu chyb.
Photos supports JPEG, PNG, TIFF, and a variety of RAW file formats. Aplikace Fotky podporuje soubory formátu JPEG, PNG, TIFF a různé typy RAW.
Minor updates: Opravy drobných chyb:
Redesigned app icon
Translation updates Aktualizace překladů
Fixes: Provedené opravy:
Photos taken on the same day show under the same event Fotky pořízené ve stejný den se zobrazují v rámci stejné události
Replace all instances of "Shotwell" with "Photos" Nahrazeny veškeré výskyty „Shotwell“ za „Fotky“
Avoid a crash when importing videos Zamezeno pádu při importu videí
Focus photos on startup when previewing to fix navigating with left and right arrow keys Zaměřeny fotky při spouštění když náhled aby bylo opraveno pohybování se pomocí kláves šipka vlevo a vpravo
Fix a possible crash with invalid date and time info Opraven možný pád kvůli neplatným informacím o datu a času
Move Toggle Sidebar and Toggle Photo Info actions to the main menubutton Přesunutí akcí vyp/zap. zobrazení postranního panelu a fotek do hlavního tlačítka nabídky
Draw selection rectangle when dragging to select Vykreslení obdélníku výběry když se vybírá tažením
Show image titles in preview mode Zobrazování titulků obrázků v náhledovém režimu
Fix keyboard activation in tool windows Opravena aktivace klávesnicí v okně nástroje
Show saved state correctly in the context-menu Správné zobrazování uloženého stavu v kontextové nabídce
Add Open In menu to the photo viewer Přidat otevřít do nabídky prohlížeče fotek
Add checkerboard behind semi-transparent photos in grid view Přidána šachovnice za poloprůhledné fotky v zobrazení v mřížce
Fix pasting in comment box Oprava vkládání do kolonky komentáře
Make sure we show the right apps in the Open In menu Ověření, že se v nabídce otevřít v zobrazují správné aplikace
Redesign a large number of dialogs Předělání velké části dialogů
Fix building against latest gexiv2 Oprava sestavování s použitím nejnovějším gexiv2
Use Granite.MessageDialog throughout Použita Granite.MessageDialog po celou dobu
Use Gtk.FileChooserNative throughout Použití Gtk.FileChooserNative po celou dobu

Loading…

User avatar p-bo

New translation

Photos / Photos (Extra)Czech

Avoid a crash when importing videos
Zamezeno pádu při importu videí
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
po/extra/cs.po, string 16