Translation

English
Use Granite.MessageDialog throughout
43/360
Context English Czech State
Replace all instances of "Shotwell" with "Photos" Nahrazeny veškeré výskyty „Shotwell“ za „Fotky“
Avoid a crash when importing videos Zamezeno pádu při importu videí
Focus photos on startup when previewing to fix navigating with left and right arrow keys Zaměřeny fotky při spouštění když náhled aby bylo opraveno pohybování se pomocí kláves šipka vlevo a vpravo
Fix a possible crash with invalid date and time info Opraven možný pád kvůli neplatným informacím o datu a času
Move Toggle Sidebar and Toggle Photo Info actions to the main menubutton Přesunutí akcí vyp/zap. zobrazení postranního panelu a fotek do hlavního tlačítka nabídky
Draw selection rectangle when dragging to select Vykreslení obdélníku výběry když se vybírá tažením
Show image titles in preview mode Zobrazování titulků obrázků v náhledovém režimu
Fix keyboard activation in tool windows Opravena aktivace klávesnicí v okně nástroje
Show saved state correctly in the context-menu Správné zobrazování uloženého stavu v kontextové nabídce
Add Open In menu to the photo viewer Přidat otevřít do nabídky prohlížeče fotek
Add checkerboard behind semi-transparent photos in grid view Přidána šachovnice za poloprůhledné fotky v zobrazení v mřížce
Fix pasting in comment box Oprava vkládání do kolonky komentáře
Make sure we show the right apps in the Open In menu Ověření, že se v nabídce otevřít v zobrazují správné aplikace
Redesign a large number of dialogs Předělání velké části dialogů
Fix building against latest gexiv2 Oprava sestavování s použitím nejnovějším gexiv2
Use Granite.MessageDialog throughout Použita Granite.MessageDialog po celou dobu
Use Gtk.FileChooserNative throughout Použití Gtk.FileChooserNative po celou dobu
Minor bug fixes Opravy drobných chyb
Fix plugin windows not expanding Oprava nezvětšujících se oken zásuvných modulů
Search box no longer loses focus after character input Kolonka pro vyhledávání už neztrácí zaměření po zadání znaku
Colorized tint and temperature scales Obarvené stupnice tint a teploty
Add zoom to fit page button Přidání tlačítka přizpůsobit stránce
Various UI fixes and improvements Různé opravy a vylepšení uživatelského rozhraní
Prefer dark theme Upřednostnění tmavého motivu vzhledu
WebP format support Podpora formátu WebP
Improved HiDPI support Vylepšená podpora obrazovek s velmi vysokým rozlišením (HiDPI)
Preserve metadata when opening photo directly from the filesystem Zachovat metadata při otevření fotografie přímo ze souborového systému
Fix navigation to next photo with left/right arrow keys on keyboard Oprava přepínání na další fotku pomocí levé/pravé šipky na klávesnici
Left bracket key rotates counterclockwise now Klávesa levé závorky otáčí nyní proti směru hodinových ručiček
Moved search into the headerbar and fixed a bug that prevents typing into the searchbox Vyhledávání přesunuto do headerbaru a opravena chyba zamezující psání do vyhledávacího políčka
Removed star and rejected ratings Odstraněno hvězdičkové a odmítací hodnocení

Loading…

User avatar p-bo

New translation

Photos / Photos (Extra)Czech

Use Granite.MessageDialog throughout
Použita Granite.MessageDialog po celou dobu
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/extra/cs.po, string 30