Translation

English
Replace all instances of "Shotwell" with "Photos"
56/490
Context English Polish State
Photo Viewer Przeglądarka zdjęć
io.elementary.photos-viewer io.elementary.photos-viewer
Photos Zdjęcia
Organize your photos Zarządzaj swoimi zdjęciami
io.elementary.photos io.elementary.photos
Photo Manager Menedżer zdjęć
album;cameras;crop;edit;enhance;export;gallery;images;import;organize;photographs;photos;pictures;photography;print;publish;rotate;share;tags;video; album;aparaty;przytnij;edytuj;zwiększ;eksport;obrazy;import;fotografie;zdjęcia;fotografia;druk;publikuj;obróć;udostępnij;znaczniki;wideo;
Photos is an easy-to-use, fast photo organizer. It allows you to import photos from your camera or disk, organize them by date and subject matter, even ratings. It also offers basic photo editing, like crop, red-eye correction, color adjustments, and straighten. Photos' non-destructive photo editor does not alter your master photos, making it easy to experiment and correct errors. Program Zdjęcia jest łatwym w użyciu, szybkim organizatorem zdjęć. Pozwala na importowanie zdjęć z aparatu lub dysku, organizowanie ich według daty, przedmiotu, a nawet według ocen. Oferuje także podstawową edycję zdjęć, taką jak przycinanie, korekcja czerwonych oczu, regulacja kolorów oraz prostowanie zdjęcia. Program Zdjęcia jest niedestruktywnym edytorem zdjęć, nie niszczy oryginalnych fotografii, dzięki czemu można łatwo eksperymentować i poprawiać błędy.
Photos supports JPEG, PNG, TIFF, and a variety of RAW file formats. Program Zdjęcia obsługuje formaty JPEG, PNG, TIFF oraz wiele formatów RAW.
Minor updates: Drobne aktualizacje:
Redesigned app icon Przeprojektowanie ikony aplikacji
Translation updates Aktualizacje tłumaczenia
Fixes: Poprawki:
Photos taken on the same day show under the same event Zdjęcia zrobione tego samego dnia pokazywane są teraz pod tym samym wydarzeniem
Replace all instances of "Shotwell" with "Photos" Zamieniono wszystkie wystąpienia "Shotwell" na "Zdjęcia"
Avoid a crash when importing videos Zapobiegnięto błędowi krytycznemu przy importowaniu filmów
Focus photos on startup when previewing to fix navigating with left and right arrow keys Ustaw fokus na zdjęciach przy uruchamianiu by naprawić nawigowanie strzałkami
Fix a possible crash with invalid date and time info Naprawiono potencjalny błąd krytyczny z nieprawidłowymi danymi o dacie i czasie
Move Toggle Sidebar and Toggle Photo Info actions to the main menubutton Przeniesiono przełącznik panelu bocznego i przełącznik informacji o zdjęciach do głównego menu
Draw selection rectangle when dragging to select Narysuj prostokąt zaznaczenia podczas przeciągania
Show image titles in preview mode Pokaż nazwy obrazów w trybie podglądu
Fix keyboard activation in tool windows Naprawiono aktywację klawiatury w oknach narzędzi
Show saved state correctly in the context-menu Pokazuje zapisane stany poprawnie w menu kontekstowym
Add Open In menu to the photo viewer Dodano „Otwórz w” w ekranie wyświetlania
Add checkerboard behind semi-transparent photos in grid view Dodano szachownice w częściowo przezroczystych zdjęciach w widoku siatki
Fix pasting in comment box Naprawiono wklejanie w miejscu na komentarz
Make sure we show the right apps in the Open In menu Upewniono się, że pokazujemy odpowiednie aplikacje w menu „Otwórz w”
Redesign a large number of dialogs Przeprojektowano sporą liczbę wyskakujących okien
Fix building against latest gexiv2 Naprawiono budowanie z najnowszym gexiv2
Use Granite.MessageDialog throughout Zmiana na używanie wszędzie Granite.MessageDialog

Loading…

Replace all instances of "Shotwell" with "Photos"
Zamieniono wszystkie wystąpienia "Shotwell" na "Zdjęcia"
5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
po/extra/pl.po, string 15