Translation

SPhotwellos cannot contact your Piwigo photo library. Please verify the URL you entered
English
Photos cannot contact your Piwigo photo library. Please verify the URL you entered
102/820
Context English Norwegian Nynorsk State
You are not currently logged into YouTube.

You must have already signed up for a Google account and set it up for use with YouTube to continue. You can set up most accounts by using your browser to log into the YouTube site at least once.
Du er i augneblinken ikkje logga inn med Youtube.

Du må ha ein gyldig konto hos Google, som er sett opp for bruk med Youtube for å halde fram. Du kan sette opp dei fleste kontoane ved å bruke nettlesaren og logge på Youtube minst éin gong.
A file required for publishing is unavailable. Publishing to Youtube can't continue. Ei fil som er naudsynt for publisering er ikkje tilgjengeleg. Publisering til Youtube kan ikkje halde fram.
You are logged into YouTube as %s. Du er innlogga på Youtube som %s.
Videos will appear in '%s' Videoar vil dukke opp i «%s»
Public listed Offentleg lista
Public unlisted Offentleg ulista
Private Privat
Core Publishing Services Hovudteneste for publisering
A temporary file needed for publishing is unavailable Ei mellombels fil som er naudsynt for å publisere er ikkje tilgjengeleg
You have already logged in and out of a Google service during this session.

To continue publishing to Google services, quit and restart this software, then try publishing again.
Du har allereie logga inn og ut av ei Google-teneste i løpet av denne økta.

Avslutt og start om denne programvara for å halde fram med å publisere til Google-tenestene, før du prøvar å publisere igjen.
Visit the Yorba web site Besøk nettsida til Yorba
translator-credits Simon Dagfinrud <[email protected]>

Launchpad Contributions:
Kevin Brubeck Unhammer https://launchpad.net/~unhammer
Martin Myrvold https://launchpad.net/~myrvold-martin
Creating album %s… Lagar album %s…
An error message occurred when publishing to Piwigo. Please try again. Ein feil oppstod under publisering til Piwigo. Ver venleg og prøv igjen.
Enter the URL of your Piwigo photo library as well as the username and password associated with your Piwigo account for that library. Skriv inn lenka (URL) til ditt Piwig-biletbibliotek og tilhøyrande brukarnamn og passord til din Piwigo-konto.
Photos cannot contact your Piwigo photo library. Please verify the URL you entered Shotwell kan ikkje kontakte ditt Piwigo biletbibliotek. Ver venleg og sjekk lenka (URL) du skreiv inn.
Username and/or password invalid. Please try again Brukarnamn og/eller passord er feil. Ver venleg og prøv igjen
Invalid URL Ugyldig lenke (URL)
Invalid User Name or Password Ugyldig brukarnamn eller passord
Photos Connect Shotwell-tilkopling
Everyone Alle
Admins, Family, Friends, Contacts Administratorar, familie, vennar, kontakter
Admins, Family, Friends Administratorar, familie, vennar
Admins, Family Administratorar, familie
Admins Administratorar
500 x 375 pixels 500 x 375 pikslar
1024 x 768 pixels 1024 x 768 pikslar
2048 x 1536 pixels 2048 x 1536 pikslar
4096 x 3072 pixels 4096 x 3072 pikslar
You are not currently logged into Google Photos.

Click Login to log into Google Photos in your Web browser. You will have to authorize elementary OS to link to your Google Photos account.
Du er for tida ikkje innlogga i Google Bilete.

Klikk «Logg inn» for å logge inn i Google Bilete med nettlesaren din. Du må gje elementary OS tilgjenge til å lenke til Google Bilete-kontoen din.
A file required for publishing is unavailable. Publishing to Picasa can't continue. Ei fil som er naudsynt for publisering er ikkje tilgjengeleg. Publisering til Picasa kan ikkje halde fram.

Loading…

User avatar None

Source string changed

Photos / PhotosNorwegian Nynorsk

SPhotwellos cannot contact your Piwigo photo library. Please verify the URL you entered
8 months ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
po/nn.po, string 662