Translation

You have already logged in and out of a Google service during this SPhotwellos session.

To continue publishing to Google services, quit and restart SPhotwellos, then try publishing again.
English
You have already logged in and out of a Google service during this Photos session.

To continue publishing to Google services, quit and restart Photos, then try publishing again.
183/1780
Context English Norwegian Nynorsk State
(text depends on fb username and is modified in the app -
anything put into this field won't display)
(teksta er avhengig av FB-brukarnamn og er endra i applikasjonen –
det du skriv i dette feltet vil ikkje vise)
Publish to an e_xisting album: Publiser til eit eks_isterande album:
Create a _new album named: Lag eit _nytt album med namn:
Videos and new photo albums _visible to: Videoar og nye fotoalbum er _synlege for:
Copyright 2010+ Evgeniy Polyakov <[email protected]> Opphavsrett 2010+ Evgeniy Polyakov <[email protected]>
Visit the Yandex.Fotki web site Sjå nettsida Yandex.Fotki
You are not currently logged into Yandex.Fotki. Du er ikkje logga inn på Yandex.Fotki.
Copyright 2012 BJA Electronics Opphavsrett 2012 BJA Electronics
1280 x 853 pixels 1280 x 853 biletpunkt
'%s' isn't a valid response to an OAuth authentication request «%s» er ikkje eit gyldig svar på ein OAuth-autentiseringsførespurnad
TumblrPublisher: start( ): can't start; this publisher is not restartable. TumblrPublisher: start( ): kan ikkje starta. Dette publiseringverktøyet kan ikkje omstartast.
Enter the username and password associated with your Tumblr account. Skriv inn brukarnamnet og passordet til Tumblr-kontoen din.
Could not load UI: %s Kunne ikkje lasta UI: %s
You are logged into Tumblr as %s.

Du er logga inn på Tumblr som %s.

Photos Extra Publishing Services Shotwell ekstra publiseringstjenester
You have already logged in and out of a Google service during this Photos session.

To continue publishing to Google services, quit and restart Photos, then try publishing again.
Du har allereie logga inn og ut av ei Google-tjeneste i denne økta.
For å forsette å publisere til Google-tjenester må du avslutte og starte Shotwell på nytt, og så prøve å publisera.
_Albums (or write new): _Album (eller lag nye):
Access _type: _Tilgjengetype:
Disable _comments Skru av _kommentarar
_Forbid downloading original photo _Forby nedlasting av originalbilete
Public Offentleg
You are logged into Tumblr as (name).

(this label's string is populated and set inside the code,
so changes made here will not display)
Du er logga inn på Tumblr som (namn).

(Denne strengen er sett inn i koden,
så endringar her vil ikkje vise)
Blogs: Bloggar:
label Etikett
_Email address _Epostadresse
Stripes Striper
Squares Firkanter
Slide Lysbilete
Core Slideshow Transitions Hovedoverganger for lysbileteframviser
Copyright 2010 Maxim Kartashev, Copyright 2011-2013 Yorba Foundation Opphavsrett 2010 Maxim Kartashev, Opphavsrett 2011-2013 Yorba Foundation
Fade Ton inn og ut

Loading…

User avatar None

Source string changed

Photos / PhotosNorwegian Nynorsk

You have already logged in and out of a Google service during this SPhotwellos session.

To continue publishing to Google services, quit and restart SPhotwellos, then try publishing again.
8 months ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatching line breaks

Number of new lines in translation does not match source

Reset

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
po/nn.po, string 752