Translation

English
Your free Flickr account limits how much data you can upload per month.
This month, you have %d megabytes remaining in your upload quota.
143/1370
Context English Norwegian Nynorsk State
2048 x 1536 pixels 2048 x 1536 pikslar
4096 x 3072 pixels 4096 x 3072 pikslar
You are not currently logged into Google Photos.

Click Login to log into Google Photos in your Web browser. You will have to authorize elementary OS to link to your Google Photos account.
Du er for tida ikkje innlogga i Google Bilete.

Klikk «Logg inn» for å logge inn i Google Bilete med nettlesaren din. Du må gje elementary OS tilgjenge til å lenke til Google Bilete-kontoen din.
A file required for publishing is unavailable. Publishing to Picasa can't continue. Ei fil som er naudsynt for publisering er ikkje tilgjengeleg. Publisering til Picasa kan ikkje halde fram.
You are logged into Picasa Web Albums as %s. Du er innlogga hos Picasa Web Albums som %s.
Small (640 x 480 pixels) Lita (640 x 480 pikslar)
Medium (1024 x 768 pixels) Medium (1024 x 768 pikslar)
Recommended (1600 x 1200 pixels) Anbefalt (1600 x 1200 pikslar)
Google+ (2048 x 1536 pixels) Google+ (2048 x 1536 pikslar)
You are not currently logged into Flickr.

Click Login to log into Flickr in your Web browser. You will have to authorize Shotwell Connect to link to your Flickr account.
Du er ikkje innlogga på Flickr.

Klikk for å logge på Flickr i nettlesaren din. Under pålogginga må du gje tilgjenge til at Shotwell Connect peikar på Flickr-kontoen din.
You have already logged in and out of Flickr during this Shotwell session.
To continue publishing to Flickr, quit and restart Shotwell, then try publishing again.
Du har allereie logga inn og ut av Flickr i denne Shotwell-økta.
Start Shotwell om att for å halde fram med publiseringa til Flickr. Deretter kan du forsøke å publisere igjen.
Preparing for login… Førebur pålogging…
A file required for publishing is unavailable. Publishing to Flickr can't continue. Ei fil som er naudsynt for publisering er ikkje tilgjengeleg. Publisering til Flickr kan ikkje halde fram.
Verifying authorization… Kontrollerer autorisasjon…
You are logged into Flickr as %s.

Du er innlogga på Flickr som %s.

Your free Flickr account limits how much data you can upload per month.
This month, you have %d megabytes remaining in your upload quota.
Din gratiskonto hos Flickr avgrensar kor mykje data du kan laste opp per månad.
Denne månaden har du %d megabytes igjen av opplastingskvota di.
Your Flickr Pro account entitles you to unlimited uploads. Din Flickr Pro-konto gjev deg rett til uavgrensa opplastingsmengd.
Photos _visible to: Bilete er _synlege for:
Videos _visible to: Videoar er _synlege for:
Photos and videos _visible to: Bilete og videoar er _synlege for:
Friends & family only Berre vennar og familie
Family only Berre familie
Friends only Berre vennar
Just me Berre meg sjølv
You are not currently logged into Facebook.

If you don't yet have a Facebook account, you can create one during the login process. During login, Shotwell Connect may ask you for permission to upload photos and publish to your feed. These permissions are required for Shotwell Connect to function.
Det er no ikkje logga inn på Facebook.

Om du ikkje har ein Facebook-konto, kan du oppretta ein under innloggingsprosessen. Under innlogginga, kan Shotwell kome til å spørje deg om løyve til å laste opp bilete og publisere dei i din Facebook-straum. Desse løyva er naudsynte for at Shotwell Connector skal fungere.
You have already logged in and out of Facebook during this Shotwell session.
To continue publishing to Facebook, quit and restart Shotwell, then try publishing again.
Du har allereie logga inn og ut av Facebook under denne Shotwell-økta.
Avslutt og start Shotwell på nytt for å halde fram med å publisere til Facebook. Prøv deretter å publisere igjen.
Standard (720 pixels) Standard (720 pikslar)
Large (2048 pixels) Stor (2048 pikslar)
Testing connection to Facebook… Testar forbindinga til Facebook…
Creating album… Opprettar album…
A file required for publishing is unavailable. Publishing to Facebook can't continue. Ei fil som er naudsynt for publisering er ikkje tilgjengeleg. Publisering til Facebook kan ikkje halde fram.

Loading…

User avatar semonje

New translation

Photos / PhotosNorwegian Nynorsk

Your free Flickr account limits how much data you can upload per month.
This month, you have %d megabytes remaining in your upload quota.
Din gratiskonto hos Flickr avgrensar kor mykje data du kan laste opp per månad.
Denne månaden har du %d megabytes igjen av opplastingskvota di.
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
c-format
String age
3 years ago
Source string age
6 months ago
Translation file
po/nn.po, string 686