Translation

English
Publish to an e_xisting album:
37/300
Context English Norwegian Nynorsk State
Logout Logg ut
Publish Publiser
_URL of your Piwigo photo library _URL til Piwigo-biblioteket ditt
User _name Brukar_namn
_Password _Passord
_Remember Password _Hugs passord
Login Logg inn
'you are logged in as $name'
(populated in the application code)
'du er logga inn som $name'
(fylt inn i applikasjonskoden)
Photo _size preset: _Standardstorleik på biletet:
You are logged into Flickr as (name).

(this label's string is populated and set inside the code,
so changes made here will not display)
Du er logga inn på Flickr som (namn).

(dette feltet er fylt inn i koden,
så endringar her vil ikkje visast)
_visibility label (populated in the code) _synlegheismerke (fylt inn i koden)
Photo _size: Bilet_storleik:
Enter the confirmation number which appears after you log into Flickr in your Web browser. Skriv inn stadfestingsnummeret som dukkar opp etter du loggar inn på Flickr i nettlesaren din.
Authorization _Number: Autoriasjons_nummer:
(text depends on fb username and is modified in the app -
anything put into this field won't display)
(teksta er avhengig av FB-brukarnamn og er endra i applikasjonen –
det du skriv i dette feltet vil ikkje vise)
Publish to an e_xisting album: Publiser til eit eks_isterande album:
Create a _new album named: Lag eit _nytt album med namn:
Videos and new photo albums _visible to: Videoar og nye fotoalbum er _synlege for:
Copyright 2010+ Evgeniy Polyakov <[email protected]> Opphavsrett 2010+ Evgeniy Polyakov <[email protected]>
Visit the Yandex.Fotki web site Sjå nettsida Yandex.Fotki
You are not currently logged into Yandex.Fotki. Du er ikkje logga inn på Yandex.Fotki.
Copyright 2012 BJA Electronics Opphavsrett 2012 BJA Electronics
1280 x 853 pixels 1280 x 853 biletpunkt
'%s' isn't a valid response to an OAuth authentication request «%s» er ikkje eit gyldig svar på ein OAuth-autentiseringsførespurnad
TumblrPublisher: start( ): can't start; this publisher is not restartable. TumblrPublisher: start( ): kan ikkje starta. Dette publiseringverktøyet kan ikkje omstartast.
Enter the username and password associated with your Tumblr account. Skriv inn brukarnamnet og passordet til Tumblr-kontoen din.
Could not load UI: %s Kunne ikkje lasta UI: %s
You are logged into Tumblr as %s.

Du er logga inn på Tumblr som %s.

Photos Extra Publishing Services Shotwell ekstra publiseringstjenester
You have already logged in and out of a Google service during this Photos session.

To continue publishing to Google services, quit and restart Photos, then try publishing again.
Du har allereie logga inn og ut av ei Google-tjeneste i denne økta.
For å forsette å publisere til Google-tjenester må du avslutte og starte Shotwell på nytt, og så prøve å publisera.
_Albums (or write new): _Album (eller lag nye):

Loading…

User avatar semonje

New translation

Photos / PhotosNorwegian Nynorsk

Publish to an e_xisting album:
Publiser til eit eks_isterande album:
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nn.po, string 743