Translation

English
It appears it was created by Photos %s (schema %d). This version is %s (schema %d). Please use the latest version of Photos.
143/1240
Context English Norwegian Nynorsk State
Width Breidde
Height Høgde
Unable to monitor %s: Not a directory (%s) Kan ikkje overvake %s: dette er ikkje ei mappe (%s)
Event %s Hending %s
Unable to generate a temporary file for %s: %s Kan ikkje generere ei mellombels fil for %s: %s
Exporting Eksporterer
Export Eksporter
File %s already exists. Replace? Fila %s finst frå før av. Overskriv?
_Skip _Utelat
Replace _All Overskriv _alle
_Cancel _Avbryt
_Replace _Overskriv
Pin the toolbar open Gjer verktøylinja open
Leave fullscreen Forlat fullskjerm
Your Photo Library Is Not Compatible With This Version of Photos Biletebiblioteket ditt er ikkje kompatibelt med denne versjonen av Bilete
It appears it was created by Photos %s (schema %d). This version is %s (schema %d). Please use the latest version of Photos. Det ser ut til at det var laga av Bilete %s (skjema %d). Denne versjonen er %s (skjema %d). Ver venleg og bruk den nyaste versjonen av Bilete.
Photos Was Unable To Upgrade Your Photo Library From Version %s (Schema %d) to %s (Schema %d) Bilete var ikkje i stand til å oppgradera bibiloteket ditt frå versjon %s (skjema %d) til %s (skjema %d)
For more information please check the Photos Wiki at %s For meir informasjon, gå til Bilete sin wiki på %s
It appears it was created by Photos %s (schema %d). This version is %s (schema %d). Please clear your library by deleting %s and re-import your photos. Det ser ut til at det var laga med Bilete %s (skjema %d). Denne versjonen er %s (skjema %d). Rydd opp i biblioteket ditt ved å sletta %s og importer bileta på nytt.
Unknown Error Attempting To Verify Photos' Database Ein ukjend feil oppstod under verifisering av Bilete sin database
Loading Photos Lastar Bilete
Path to Photos' private data Sti til Bilete sine private data
DIRECTORY KATALOG
Do not monitor library directory at runtime for changes Ikkje overvak endringar i bibliotek-katalogen under køyring
Don't display startup progress meter Ikkje vis oppstartsprogresjon
Show the application's version Vis applikasjonsversjonen
Show extra debugging output Vis ekstra feilrettingsdata
[FILE] [FIL]
Run '%s --help' to see a full list of available command line options.
Køyr '%s --help' for å sjå ei fullstendig liste over tilgjengelege alternativ for kommandolinjeoperasjonar.
Unable to process monitoring updates: %s Greidde ikkje å behandle overvakingsoppdateringane: %s
modified modifisert

Loading…

It appears it was created by Photos %s (schema %d). This version is %s (schema %d). Please use the latest version of Photos.
Biletebiblioteket ditt er ikkje kompatibelt med denne versjonen av Bilete. Det ser ut til at det var laga av PhotosBilete %s (skjema %d). Denne versjonen er %s (skjema %d). Ver venleg og bruk den nyaste versjonen av Bilete.
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
c-format
Source string location
src/main.vala:69
String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nn.po, string 81