Translation

English
_Email address
13/140
Context English Norwegian Nynorsk State
'%s' isn't a valid response to an OAuth authentication request «%s» er ikkje eit gyldig svar på ein OAuth-autentiseringsførespurnad
TumblrPublisher: start( ): can't start; this publisher is not restartable. TumblrPublisher: start( ): kan ikkje starta. Dette publiseringverktøyet kan ikkje omstartast.
Enter the username and password associated with your Tumblr account. Skriv inn brukarnamnet og passordet til Tumblr-kontoen din.
Could not load UI: %s Kunne ikkje lasta UI: %s
You are logged into Tumblr as %s.

Du er logga inn på Tumblr som %s.

Photos Extra Publishing Services Shotwell ekstra publiseringstjenester
You have already logged in and out of a Google service during this Photos session.

To continue publishing to Google services, quit and restart Photos, then try publishing again.
Du har allereie logga inn og ut av ei Google-tjeneste i denne økta.
For å forsette å publisere til Google-tjenester må du avslutte og starte Shotwell på nytt, og så prøve å publisera.
_Albums (or write new): _Album (eller lag nye):
Access _type: _Tilgjengetype:
Disable _comments Skru av _kommentarar
_Forbid downloading original photo _Forby nedlasting av originalbilete
Public Offentleg
You are logged into Tumblr as (name).

(this label's string is populated and set inside the code,
so changes made here will not display)
Du er logga inn på Tumblr som (namn).

(Denne strengen er sett inn i koden,
så endringar her vil ikkje vise)
Blogs: Bloggar:
label Etikett
_Email address _Epostadresse
Stripes Striper
Squares Firkanter
Slide Lysbilete
Core Slideshow Transitions Hovedoverganger for lysbileteframviser
Copyright 2010 Maxim Kartashev, Copyright 2011-2013 Yorba Foundation Opphavsrett 2010 Maxim Kartashev, Opphavsrett 2011-2013 Yorba Foundation
Fade Ton inn og ut
Crumble Bryte opp
Clock Klokke
Circles Sirklar
Circle Sirkel
Chess Sjakk
Blinds Gardiner
User avatar kingu

Suggestion added

_E-postadresse

Suggested change:

_E-postadresse
a year ago

Loading…

User avatar kingu

Suggestion added

Photos / PhotosNorwegian Nynorsk

_Email address
_E-postadresse
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nn.po, string 761