Translation

English
Photos Was Unable To Upgrade Your Photo Library From Version %s (Schema %d) to %s (Schema %d)
179/930
Context English Polish State
Height Wysokość
Unable to monitor %s: Not a directory (%s) Nie można monitorować %s: nie jest katalogiem (%s)
Event %s Wydarzenie %s
Unable to generate a temporary file for %s: %s Nie można utworzyć pliku tymczasowego dla %s: %s
Exporting Eksportowanie
Export Eksport
File %s already exists. Replace? Plik %s już istnieje. Zastąpić?
_Skip _Pomiń
Replace _All Z_astąp wszystkie
_Cancel _Anuluj
_Replace _Zastąp
Pin the toolbar open Przypina pasek narzędziowy
Leave fullscreen Opuszcza pełny ekran
Your Photo Library Is Not Compatible With This Version of Photos
It appears it was created by Photos %s (schema %d). This version is %s (schema %d). Please use the latest version of Photos. Twoja biblioteka zdjęć nie jest zgodna z tą wersją programu Zdjęcia. Została utworzona przez program Zdjęcia %s (schemat %d). Ta wersja to %s (schemat %d). Proszę używać najnowszej wersji programu Zdjęcia.
Photos Was Unable To Upgrade Your Photo Library From Version %s (Schema %d) to %s (Schema %d) Program Zdjęcia nie mógł zaktualizować biblioteki zdjęć z wersji %s (schemat %d) do %s (schemat %d). Aby dowiedzieć się więcej, proszę sprawdzić strony wiki programu Zdjęcia na %s
For more information please check the Photos Wiki at %s
It appears it was created by Photos %s (schema %d). This version is %s (schema %d). Please clear your library by deleting %s and re-import your photos. Twoja biblioteka zdjęć nie jest zgodna z tą wersją programu Zdjęcia. Została utworzona przez program Zdjęcia %s (schemat %d). Ta wersja to %s (schemat %d). Proszę wyczyścić swoją bibliotekę poprzez usunięcie %s i ponowne zaimportowanie zdjęć.
Unknown Error Attempting To Verify Photos' Database Wystąpił nieznany błąd podczas próby sprawdzenia bazy danych programu Zdjęcia: %s
Loading Photos Wczytywanie programu Zdjęcia
Path to Photos' private data Ścieżka do prywatnych danych programu Zdjęcia
DIRECTORY KATALOG
Do not monitor library directory at runtime for changes Bez monitorowania zmian w katalogu kolekcji podczas uruchamiania
Don't display startup progress meter Bez wyświetlania paska postępu uruchamiania
Show the application's version Wyświetla wersję programu
Show extra debugging output Wyświetl dodatkowe informacje debugujące
[FILE] [PLIK]
Run '%s --help' to see a full list of available command line options.
Wykonanie polecenia "%s --help" wyświetli pełną listę dostępnych opcji wiersza poleceń.
Unable to process monitoring updates: %s Nie można przetworzyć aktualizacji monitorowania: %s
modified zmodyfikowany
Fill the entire page Wypełnienie całej strony

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

C format

Following format strings are extra: %s

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
c-format
Source string location
src/main.vala:72
String age
2 years ago
Source string age
6 months ago
Translation file
po/pl.po, string 82