Translation

English
Fix Alt+F4 key behavior
39/230
Context English Czech State
A simple screenshot tool. Capture whole screen shots, selected area shots, current window shots, and timed shots. Jednoduchý nástroj pro snímání obrazovky. Zachytí snímek celé plochy, snímek vybrané oblasti, aktuálního okna i časované snímky.
Minor updates: Opravy menších chyb:
Update elementary runtime to 6.1 Běhové prostředí elementary aktualizováno na verzi 6.1
Updated translations Aktualizovány překlady
Translation updates Aktualizace překladů
New features: Nové funkce:
Support the dark style Podpora pro tmavý motiv vzhledu
Drag and Drop the preview image from the save dialog Přetahování náhledového obrázku z dialogu ukládání
Drag to move the window from anywhere Přetáhněte pro přesun okna odkudkoli
Show details for errors if they occur Zobrazování podrobností pro chyby, pokud se vyskytnou
Fix minor visual issues with selection items Oprava drobných vizuálních problémů s položkami výběru
Close when pressing the Escape key Zavřít při stisku klávesy Esc
Revert from redacted font as soon as possible to avoid getting stuck in some situations Vrátit zpět z redigovaného písma co možná nejdříve aby se zabránilo zatuhnutí v některých situacích
Always respect delay setting Vždy respektovat nastavení prodlevy
Increase minimum timeout to 300 Zvednut minimální časový limit na 300
Fix Alt+F4 key behavior Oprava chování klávesové zkratky Alt+F4
Icons now represent the capture area options Ikony nyní představují volby oblasti k zachycení
Minor bug fixes Opravy menších chyb
Fix ESC key behavior Oprava chování klávesy Esc
Append scaling factor to filename Přidávání měřítka zobrazení k názvu souboru
New default folder to save screenshots Nová výchozí složka pro ukládání snímků obrazovky
Remember main window position for reappearing window Zapamatování pozice hlavního okna pro znovu se opakující okno
Play shutter sound when a screenshot is taken Při pořizování snímku obrazovky přehrát zvuk závěrky
Fix extra black area on HiDPI screenshots Oprava přebytečné černé oblasti na HiDPI snímcích
elementary, Inc. elementary, Inc.
io.elementary.screenshot io.elementary.screenshot
Snapshot;Screenshot; Momentka;Snímek obrazovky;Snapshot;Screenshot;
Screenshot of the Whole Screen Snímek celé obrazovky
Screenshot of the Current Window Snímek aktuálního okna
Screenshot of a Selected Area Snímek vybrané oblasti

Loading…

User avatar p-bo

New translation

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Fix Alt+F4 key behavior
Oprava chování klávesové zkratky Alt+F4
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
data/screenshot.appdata.xml.in:98
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/extra/cs.po, string 18