Translation

English
Translation updates
20/190
Context English Czech State
Screenshot Snímek obrazovky
Save images of the screen Ukládejte snímky obrazovky
A simple screenshot tool. Capture whole screen shots, selected area shots, current window shots, and timed shots. Jednoduchý nástroj pro snímání obrazovky. Zachytí snímek celé plochy, snímek vybrané oblasti, aktuálního okna i časované snímky.
Fix minor visual issues with selection items Oprava drobných vizuálních problémů s položkami výběru
Translation updates Aktualizace překladů
Close when pressing the Escape key Zavřít při stisku klávesy Esc
Revert from redacted font as soon as possible to avoid getting stuck in some situations Vrátit zpět z redigovaného písma co možná nejdříve aby se zabránilo zatuhnutí v některých situacích
Always respect delay setting Vždy respektovat nastavení prodlevy
Increase minimum timeout to 300 Zvednut minimální časový limit na 300
Fix Alt+F4 key behavior Oprava chování klávesové zkratky Alt+F4
Icons now represent the capture area options Ikony nyní představují volby oblasti k zachycení
Minor bug fixes Opravy menších chyb
Fix ESC key behavior Oprava chování klávesy Esc
Append scaling factor to filename Přidávání měřítka zobrazení k názvu souboru
New default folder to save screenshots Nová výchozí složka pro ukládání snímků obrazovky
Remember main window position for reappearing window Zapamatování pozice hlavního okna pro znovu se opakující okno
Play shutter sound when a screenshot is taken Při pořizování snímku obrazovky přehrát zvuk závěrky
Fix extra black area on HiDPI screenshots Oprava přebytečné černé oblasti na HiDPI snímcích
elementary LLC. elementary LLC.
io.elementary.screenshot io.elementary.screenshot-tool

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.