Translation Read only

English
preferences-desktop
19/190
Context English Catalan State
System Settings Configuració del sistema
Change system and user settings Canvia els paràmetres del sistema i de l'usuari
preferences-desktop preferences-desktop
Center;Control;Panel;Preferences;System; Centre;Control;Plafó;Preferències;Sistema;
A system settings application that focuses on modularity and simplicity. Una aplicació de configuració de sistema focalitzada en la modularitat i la simplicitat.
Updated translations Traduccions actualitzades
Add multitouch navigation gestures Addició de gests de navegació multitàctils
Better support smaller displays Millor compatibilitat per a pantalles més petites
Remove old GNOME Control Center compatibility layer Supressió de la capa de compatibilitat antiga del Centre de control del GNOME
Stability and performance improvements Millores d’estabilitat i rendiment
Redesign search results view Redisseny de la vista dels resultats de la cerca
Tab key moves focus out of search La tecla de tabulació mou el focus fora de la cerca.
Fix an issue that prevented tiling on small displays Correcció del que evitava un mosaic en pantalles petites
Fix an issue with restoring the correct window size Correcció d'un problema en restaurar la mida correcta de la finestra
Make the category grid fill the available space when maximized Fer que la graella de categories ompli l'espai disponible quan està maximitzada
Pressing the "Down" arrow key from the search box correctly focuses the first row Si es prem la tecla de fletxa d'avall des del quadre de cerca, s'enfoca correctament la primera fila.
Drop dynamic items from the Dock secondary-click menu Es despleguen elements dinàmics des del clic secundari de l'acoblador.
elementary, Inc. elementary, Inc.

Loading…

Comment added 3 years ago
preferences-desktop
preferèencies-descriptoriktop
3 years ago
preferences-desktop
preferències-escriptori
3 years ago
Browse all component changes
User avatar danrabbit

Translation comment

This is an icon name, please don't translate this

a year ago

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
ignore-same, read-only
String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/extra/ca.po, string 3