Translation

English
Desktop Settings
26/160
Context English Catalan State
Desktop Settings Paràmetres de l'escriptori
Configure the dock, hot corners, and change wallpaper Configureu l'acoblador, els cantons actius i canvieu el fons de pantalla.
New features: Característiques noves:
There is now an undo option after removing a wallpaper Ara hi ha una opció de desfer després d'eliminar un fons de pantalla.
Wallpapers are now sorted with custom wallpapers first Els fons de pantalla ara s'ordenen primer amb els fons de pantalla personalitzats.
Fixes: Correccions:
Wallpaper accent color follows system setting El color d'accent del fons de pantalla segueix la configuració del sistema.
Set-wallpaper contract fails gracefully when run as sudo El contracte d'establient de fons de pantalla falla amb gràcia quan s'executa com a sudo.
Wallpapers with the same name are distinguished Es distingeixen fons de pantalla amb el mateix nom.
Switching styles with the keyboard cancels dark style scheduling Canviar d'estil amb el teclat cancel·la la programació de l'estil fosc.
Style dyslexia-friendly switch properly Estil correcte de l'interruptor compatible amb la dislèxia
Other updates: Altres actualitzacions:
Updated translations Traduccions actualitzades
Set custom Terminal commands for each hotcorner Establiu ordres de terminal personalitzades per a cada cantó actiu.
Redesigned Appearance and Multitasking views Aparença redissenyada i vistes multitasca
Move Text settings to their own page Es mou la configuració del text a la seva pàgina.

Loading…

Desktop Settings
EParàmetres de l'escriptori
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/extra/ca.po, string 1