Translation

English
Singular
%llu minute
Plural
%llu minutes
11/110
13/110

Plural formula: n != 1

Context English Norwegian Bokmål (nb) State
Restore Default Settings Gjenopprett standardinnstillinger
Suggest Translations Foreslå oversettelser
Send Feedback Send tilbakemelding
Report a Problem Rapporter et problem
Get Support Få støtte
Updates Oppdateringer
All Updates Alle oppgraderinger
Version: Versjon:
Vendor: Tilbyder:
Size: Størrelse:
Estimated time to install: Anslått installsjonstid:
There are no releases available for this device. Ingen tilgjengelige utgaver for denne enheten.
Update Oppgrader
Up to date Oppdatert
less than a minute mindre enn ett minutt
%llu minute %llu minutt
Firmware updates provided by device manufacturers can improve performance and fix critical security issues. Fastvareoppgraderiger tilbys av utstyrsprodusenter, og kan forbedre ytelsen og fikse kritiske sikkerhetsfeil.
Do not unplug the device during the update. Ikke plugg ut enheten under oppdateringen.
Checking for Updates Ser etter oppgraderinger …
Connecting to the firmware service and searching for updates. Kobler til fastvaretjeneste og søker etter oppdateringer der.
Firmware Updates Are Not Available Ingen tilgjengelige fastvareoppdateringer
Firmware updates are not supported on this or any connected devices. Fastvareoppdateringer støttes ikke på denne eller andre tilkoblede enheter.
The Firmware Service Is Not Available Fastvaretjenesten er ikke tilgjengelig
Please make sure “fwupd” is installed and enabled. Sørg for at «fwupd» er installert og påskrudd.
%u Update Available %u oppgradering tilgjengelig
Up to Date Oppdatert
“%s” is being updated «%s» oppdateres …
Failed to install firmware release Klarte ikke å installere fastvareutgivelse
“%s” needs to manually be put in update mode «%s» må settes i oppgraderingsmodus manuelt
Continue Fortsett
An update requires the system to restart to complete En oppgradering krever omstart av systemet for å fullføres

Loading…

Singular
%llu minute
Plural
%llu minutes
Singular
%llu minutt
Plural
%llu minutter
12 months ago
Singular
%llu minute
Plural
%llu minutes
Singular
%llu minutter
Plural
12 months ago
Singular
%llu minute
Plural
%llu minutes
Singular
%llu minutter
Plural
12 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
c-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nb.po, string 23