Translation

English
%s” is being updated
17/210
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
There are no releases available for this device. Ingen tilgjengelige utgaver for denne enheten.
Update Oppgrader
Up to date Oppdatert
less than a minute mindre enn ett minutt
%llu minute %llu minutt
Firmware updates provided by device manufacturers can improve performance and fix critical security issues. Fastvareoppgraderiger tilbys av utstyrsprodusenter, og kan forbedre ytelsen og fikse kritiske sikkerhetsfeil.
Do not unplug the device during the update. Ikke plugg ut enheten under oppdateringen.
Checking for Updates Ser etter oppgraderinger …
Connecting to the firmware service and searching for updates. Kobler til fastvaretjeneste og søker etter oppdateringer der.
Firmware Updates Are Not Available Ingen tilgjengelige fastvareoppdateringer
Firmware updates are not supported on this or any connected devices. Fastvareoppdateringer støttes ikke på denne eller andre tilkoblede enheter.
The Firmware Service Is Not Available Fastvaretjenesten er ikke tilgjengelig
Please make sure “fwupd” is installed and enabled. Sørg for at «fwupd» er installert og påskrudd.
%u Update Available %u oppgradering tilgjengelig
Up to Date Oppdatert
“%s” is being updated «%s» oppdateres …
Failed to install firmware release Klarte ikke å installere fastvareutgivelse
“%s” needs to manually be put in update mode «%s» må settes i oppgraderingsmodus manuelt
Continue Fortsett
An update requires the system to restart to complete En oppgradering krever omstart av systemet for å fullføres
This will close all open applications and restart this device. Dette vil lukke alle åpne programmer og slå av enheten.
Restart Omstart
An update requires the system to shut down to complete En oppgradering krever at systemet slås av for å fullføres
This will close all open applications and turn off this device. Dette vil lukke alle åpne programmer og slå av enheten.
Shut Down Slå av
%s memory %s minne
Unknown Graphics Ukjent grafikk
Unknown storage Ukjent lagring
Manufacturer Website Utviklernettside
Dual-Core %s To-kjerner %s
Quad-Core %s Fire-kjerner %s

Loading…

“%s” is being updated
«%s» oppdateres …
a year ago
“%s” is being updated
«%s» oppdateres …
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched ellipsis

Source and translation do not both end with an ellipsis

Reset

Has been translated

Last translation was "«%s» oppdateres …".

Fix string

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
c-format
Source string location
src/Views/FirmwareView.vala:235
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nb.po, string 34