Translation

English
Estimated time to install:
24/260
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
Operating System Operativsystem
Hardware Maskinvare
Firmware Fastvare
Operating System Information Operativsystemsinfo
Hardware Information Maskinvareinfo
Restore Default Settings Gjenopprett standardinnstillinger
Suggest Translations Foreslå oversettelser
Send Feedback Send tilbakemelding
Report a Problem Rapporter et problem
Get Support Få støtte
Updates Oppdateringer
All Updates Alle oppgraderinger
Version: Versjon:
Vendor: Tilbyder:
Size: Størrelse:
Estimated time to install: Anslått installsjonstid:
There are no releases available for this device. Ingen tilgjengelige utgaver for denne enheten.
Update Oppgrader
Up to date Oppdatert
less than a minute mindre enn ett minutt
%llu minute %llu minutt
Firmware updates provided by device manufacturers can improve performance and fix critical security issues. Fastvareoppgraderiger tilbys av utstyrsprodusenter, og kan forbedre ytelsen og fikse kritiske sikkerhetsfeil.
Do not unplug the device during the update. Ikke plugg ut enheten under oppdateringen.
Checking for Updates Ser etter oppgraderinger …
Connecting to the firmware service and searching for updates. Kobler til fastvaretjeneste og søker etter oppdateringer der.
Firmware Updates Are Not Available Ingen tilgjengelige fastvareoppdateringer
Firmware updates are not supported on this or any connected devices. Fastvareoppdateringer støttes ikke på denne eller andre tilkoblede enheter.
The Firmware Service Is Not Available Fastvaretjenesten er ikke tilgjengelig
Please make sure “fwupd” is installed and enabled. Sørg for at «fwupd» er installert og påskrudd.
%u Update Available %u oppgradering tilgjengelig
Up to Date Oppdatert

Loading…

Estimated time to install:
Anslått installsjonstid:
12 months ago
Estimated time to install:
Anslått installsjonstid:
12 months ago
Estimated time to install:
Anslått installsjonstid
12 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Anslått installsjonstid:".

Fix string

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nb.po, string 18