Translation

English
Firmware updates provided by device manufacturers can improve performance and fix critical security issues.
139/1070
Context English Turkish State
Suggest Translations Çeviri Öner
Send Feedback Geri Bildirim Gönder
Report a Problem Sorun Bildir
Get Support Destek Alın
Updates Güncellemeler
All Updates Tüm Güncellemeler
Version: Sürüm:
Vendor: Satıcı:
Size: Boyut:
Estimated time to install: Yükleme için tahmini süre:
There are no releases available for this device. Bu cihaz için mevcut sürüm yok.
Update Güncelle
Up to date Güncel
less than a minute bir dakikadan az
%llu minute %llu dakika
Firmware updates provided by device manufacturers can improve performance and fix critical security issues. Cihaz üreticileri tarafından sağlanan üretici yazılımı güncellemeleri, performansı artırabilir ve kritik güvenlik sorunlarını düzeltebilir.
Do not unplug the device during the update. Güncelleme sırasında cihazın fişini çekmeyin.
Checking for Updates Güncellemeler Denetleniyor
Connecting to the firmware service and searching for updates. Üretici yazılımı hizmetine bağlanıp güncellemeler aranıyor.
Firmware Updates Are Not Available Üretici Yazılımı Güncellemeleri Yok
Firmware updates are not supported on this or any connected devices. Üretici yazılımı güncellemeleri, bu veya herhangi bir bağlı cihazda desteklenmiyor.
The Firmware Service Is Not Available Üretici Yazılımı Hizmeti Yok
Please make sure “fwupd” is installed and enabled. Lütfen "fwupd" uygulamasının kurulu ve etkin olduğundan emin olun.
%u Update Available %u Güncelleme Var
Up to Date Güncel
“%s” is being updated “%s” güncelleniyor
Failed to install firmware release Üretici yazılımı sürümü yüklenemedi
“%s” needs to manually be put in update mode "%s" cihazının el ile güncelleme moduna alınması gerekiyor
Continue Devam
An update requires the system to restart to complete Bir güncellemenin tamamlanması için sistemin yeniden başlatılması gerekir
This will close all open applications and restart this device. Bu, tüm açık uygulamaları kapatacak ve bu cihazı yeniden başlatacaktır.

Loading…

User avatar queeup

New translation

Switchboard / System PlugTurkish

Firmware updates provided by device manufacturers can improve performance and fix critical security issues.
Cihaz üreticileri tarafından sağlanan üretici yazılımı güncellemeleri, performansı artırabilir ve kritik güvenlik sorunlarını düzeltebilir.
5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Views/FirmwareView.vala:36
String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
po/tr.po, string 24