Translation

English
Access the Internet and local networks.
42/390
Context English Catalan State
Image Viewer Visualitzador d'imatges
File Browser Navegador de fitxers
Home Folder Carpeta de l'usuari
System Folders Carpetes del sistema
Devices Dispositius
Network Xarxa
Bluetooth Bluetooth
Printing Impressió
Secure Shell Agent Agent d'intèrpret d'ordres segur
GPU Acceleration Acceleració de GPU
No Flatpak apps installed No hi ha aplicacions de Flatpak instal·lades.
Apps whose permissions can be adjusted will automatically appear here when installed Les aplicacions els permisos de les quals es poden ajustar apareixeran automàticament aquí quan s’instal·lin.
Access your entire home folder, including any hidden folders. Accedeix a tota la carpeta de l'usuari, incloses les carpetes ocultes.
Access system folders, not including the operating system or system internals. This includes users' Home folders. Accedeix a les carpetes del sistema, sense incloure el sistema operatiu ni les funcions internes del sistema. Això inclou les carpetes personals dels usuaris.
Access all devices, such as webcams, microphones, and connected USB devices. Accedeix a tots els dispositius, com ara càmeres web, micròfons i dispositius USB connectats.
Access the Internet and local networks. Accedeix a Internet i a les xarxes locals.
Manage bluetooth devices including pairing, unpairing, and discovery. Gestiona els dispositius Bluetooth, inclosos l’aparellament, la separació i el descobriment.
Access printers. Accedeix a les impressores.
Access other devices on the network via SSH. Accedeix a altres dispositius de la xarxa mitjançant SSH.
Accelerate graphical output. Accelera la sortida gràfica.
Reset to Defaults Restableix els valors per defecte
, ,
Launch Apps on Startup Obre aplicacions a l'inici
Add apps to the Startup list by clicking the icon in the toolbar below. Afegiu aplicacions a la llista d'inici clicant a la icona de la barra d'eines de sota.
Add Startup App… Afegeix una aplicació d'inici…
Remove Selected Startup App Suprimeix l'aplicació d'inici seleccionada
Custom Command Ordre personalitzada
Launch %s on startup Obre %s a l'inici
Search Applications Cerca aplicacions
Type in a custom command Introduïu una ordre personalitzada
Web Browser: Navegador web:

Loading…

Access the Internet and local networks.
Accedeix a Internet i a les xarxes locals.
3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/ca.po, string 31