Translation

English
Text Editor
14/110
Context English Slovak State
Manage default apps, startup apps, and app permissions Spravujte predvolené aplikácie, aplikácie pri spustení a oprávnenia aplikácií
Applications Aplikácie
Defaults Predvolené
Startup Pri spustení
Permissions Oprávnenia
Default Apps Predvolené aplikácie
Sandboxing Izolované spúšťanie
Confinement Ohraničenie
Default Predvolené
Web Browser Webový prehliadač
Email Client E-mailový klient
Calendar Kalendár
Video Player Prehrávač videa
Music Player Hudobný prehrávač
Text Editor Textový editor
Image Viewer Prehliadač obrázkov
File Browser Správca súborov
Home Folder Domovský priečinok
System Folders Systémové priečinky
Devices Zariadenia
Network Sieť
Bluetooth Bluetooth
Printing Tlač
Secure Shell Agent Agent zabezpečeného prístupu k príkazovému interpretovaču
GPU Acceleration Akcelerácia pomocou grafickej karty
No Flatpak apps installed Žiadne Flatpak aplikácie nainštalované
Apps whose permissions can be adjusted will automatically appear here when installed Aplikácie, ktorých oprávnenia môžu byť upravené, sa tu automaticky zobrazia po inštalácii
Access your entire Home folder, including any hidden folders. Prístup k celému vášmu Domovskému priečinku, vrátane akýchkoľvek skrytých súborov.
Access system folders, not including the operating system or system internals. This includes users' Home folders. Prístup k systémovým súborom, okrem operačného systému a interných systémov. Toto zahŕňa užívateľove Domovské priečinky.
Access all devices, such as webcams, microphones, and connected USB devices. Prístup ku všetkým zariadeniam, napríklad webkamerám, mikrofónom a pripojeným USB zariadeniam.

Loading…

Text Editor
Textový editor:
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Plug.vala:112
String age
3 years ago
Source string age
9 months ago
Translation file
po/sk.po, string 15