Translation

English
Manage network devices and connectivity
38/390
Context English Slovak State
Failed to connect Neuspešné pripojenie
Cable unplugged Kábel odpojený
Ethernet Ethernet
Wi-Fi Wi-Fi
Not used Nepoužívané
Bluetooth Bluetooth
OLPC XO OLPC XO
WiMAX Broadband WiMAX Broadband
Modem Modem
InfiniBand device InfiniBand zariadenie
Bond master Bond master
VLAN Interface VLAN rozhranie
ADSL Modem ADSL Modem
Bridge master Bridge master
Network Sieť
Manage network devices and connectivity Správa sieťových zariadení a pripojení
LAN LAN
Wireless Bezdrôtové pripojenie
WLAN
Proxy Proxy
Airplane Mode Režim v lietadle
IP Address IP Adresa
Hotspot Hotspot
VPN VPN (virtuálna privátna sieť)
Airplane Mode Is Enabled Režim lietadlo je povolený
While in Airplane Mode your device's Internet access and any wireless and ethernet connections, will be suspended.

Kým je režim lietadlo zapnutý, prístup k internetu, bezdrôtovým sieťam a ethernetovým pripojeniam bude pozastavený.

You will be unable to browse the web or use applications that require a network connection or Internet access.
Nebudete môcť prehliadať web, alebo používať aplikácie ktoré vyžadujú pripojenie k sieti, alebo pripojenie k internetu
Applications and other functions that do not require the Internet will be unaffected. Aplikácie a ďalšie funkcie ktoré nepotrebujú internet budu neovplyvnené.
There is nothing to do Nie je čo robiť
There are no available Wi-Fi connections or Wi-Fi devices connected to this computer.
Nie sú dostupné bezdrôtové pripojenia a zariadenie pripojené k tomuto počítači.
Please connect at least one device to begin configuring the network. Prosím pripojte aspoň jedno zariadenie na začatie konfigurácie siete.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Switchboard/Networking Plug
The following string has the same context and source.
Propagated Not translated Switchboard/Networking Plug (Extra)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Plug.vala:35
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/sk.po, string 27