Translation

English
While in Airplane Mode your device's Internet access and any wireless and ethernet connections, will be suspended.

119/1160
Context English Slovak State
Bond master Bond master
VLAN Interface Rozhranie VLAN
ADSL Modem Modem ADSL
Bridge master Bridge master
Network Sieť
Manage network devices and connectivity Spravujte sieťové zariadenia a pripojenia
LAN LAN
Wireless Bezdrôtové pripojenie
WLAN WLAN
Proxy Proxy
Airplane Mode Režim v lietadle
IP Address IP Adresa
Hotspot Hotspot
VPN VPN (virtuálna privátna sieť)
Airplane Mode Is Enabled Režim v lietadle je zapnutý
While in Airplane Mode your device's Internet access and any wireless and ethernet connections, will be suspended.

Keď je režim v lietadle zapnutý, prístup k internetu, bezdrôtovým sieťam a ethernetovým pripojeniam bude pozastavený.

You will be unable to browse the web or use applications that require a network connection or Internet access.
Nebudete môcť prehliadať web alebo používať aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k sieti alebo pripojenie k internetu.
Applications and other functions that do not require the Internet will be unaffected. Aplikácie a ďalšie funkcie, ktoré nepotrebujú internet, zostanú neovplyvnené.
There is nothing to do Zatiaľ nič na nastavenie
There are no available Wi-Fi connections or Wi-Fi devices connected to this computer.
Nie sú dostupné žiadne Wi-Fi pripojenia alebo zariadenia Wi-Fi pripojené k tomuto počítaču.
Please connect at least one device to begin configuring the network. Prosím, pripojte aspoň jedno zariadenie, aby ste mohli začať nastavovať siete.
This Wired Network is Unavailable Táto drôtová sieť je nedostupná
A network cable is not plugged in or may be broken Sieťový kábel nie je pripojený alebo môže byť pokazený
Virtual network: %s Virtuálna sieť: %s
Wired Drôtová sieť
Enabling Hotspot will disconnect from any connected wireless networks. You will not be able to connect to a wireless network while Hotspot is active. Zapnutie Hotspotu vás odpojí od pripojených bezdrôtových sietí. Kým bude Hotspot aktívny, nebudete sa môcť pripojiť k inej bezdrôtovej sieti.
Show Password Zobraziť heslo
Network Name: Názov siete:
Password: Heslo:
New… Nové…
Connection: Pripojenie:

Loading…

User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Networking PlugSlovak

While in Airplane Mode your device's Internet access and any wireless and ethernet connections, will be suspended.

Kým je režim v lietadloe zapnutý, prístup k internetu, bezdrôtovým sieťam a ethernetovým pripojeniam bude pozastavený.

11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/MainView.vala:39
String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/sk.po, string 37