Translation

English
Virtual Private Network
23/230
Context English Slovak State
Enabling Hotspot will disconnect from any connected wireless networks. You will not be able to connect to a wireless network while Hotspot is active. Zapnutie Hotspotu vás odpojí od pripojených bezdrôtových sietí. Kým bude Hotspot aktívny, nebudete sa môcť pripojiť k inej bezdrôtovej sieti.
Show Password Zobraziť heslo
Network Name: Názov siete:
Password: Heslo:
New… Nové…
Connection: Pripojenie:
Hotspot Settings… Nastavenia Hotspotu…
Hotspot %s Hotspot %s
Password needs to be at least 8 characters long Heslo musí byť dlhé aspoň 8 znakov
Password is at least 8 characters long Heslo je aspoň 8 znakov dlhé
Modem: %s Modem: %s
Mobile Broadband: %s Širokopásmové mobilné pripojenie: %s
Mobile Broadband Širokopásmové mobilné pripojenie
Configuration Konfigurácia
Exceptions Výnimky
Virtual Private Network Virtuálna Privátna Sieť
VPN removed VPN odstránená
Undo Späť
No VPN Connections Žiadne VPN Pripojenia
Add a new VPN connection to begin. Na začiatok pridajte nové VPN pripojenie.
Add VPN Connection… Pridať VPN pripojenie…
Forget selected VPN… Zabudnúť označenú VPN…
Edit VPN connection… Upraviť VPN pripojenie…
Failed to remove VPN connection Nepodarilo sa odstrániť VPN pripojenie
Cannot remove an active VPN connection. Nie je možné odstrániť pripojenie VPN, ktoré sa práve používa.
Failed to run Connection Editor Spustenie Editora pripojenia zlyhalo
The program "nm-connection-editor" may not be installed. Je možné, že program „nm-connection-editor“ nie je nainštalovaný.
This device is in Hotspot Mode Toto zariadenie je v režime Hotspotu
Turn off the Hotspot Mode to connect to other Access Points. Pre pripojenie k ostatným prístupovým bodom vypnite režim Hotspotu.
Connect to Hidden Network… Pripojiť k skrytej sieti…
No Access Points Available Žiadne dostupné prístupové body

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Views/VPNPage.vala:32
String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/sk.po, string 62