Translation

English
Airplane Mode Is Enabled
26/240
Context English Slovak State
InfiniBand device InfiniBand zariadenie
Bond master Bond master
VLAN Interface VLAN rozhranie
ADSL Modem ADSL Modem
Bridge master Bridge master
Network Sieť
Manage network devices and connectivity Správa sieťových zariadení a pripojení
LAN LAN
Wireless Bezdrôtové pripojenie
WLAN
Proxy Proxy
Airplane Mode Režim v lietadle
IP Address IP Adresa
Hotspot Hotspot
VPN VPN (virtuálna privátna sieť)
Airplane Mode Is Enabled Režim lietadlo je povolený
While in Airplane Mode your device's Internet access and any wireless and ethernet connections, will be suspended.

Kým je režim lietadlo zapnutý, prístup k internetu, bezdrôtovým sieťam a ethernetovým pripojeniam bude pozastavený.

You will be unable to browse the web or use applications that require a network connection or Internet access.
Nebudete môcť prehliadať web, alebo používať aplikácie ktoré vyžadujú pripojenie k sieti, alebo pripojenie k internetu
Applications and other functions that do not require the Internet will be unaffected. Aplikácie a ďalšie funkcie ktoré nepotrebujú internet budu neovplyvnené.
There is nothing to do Nie je čo robiť
There are no available Wi-Fi connections or Wi-Fi devices connected to this computer.
Nie sú dostupné bezdrôtové pripojenia a zariadenie pripojené k tomuto počítači.
Please connect at least one device to begin configuring the network. Prosím pripojte aspoň jedno zariadenie na začatie konfigurácie siete.
This Wired Network is Unavailable
A network cable is not plugged in or may be broken
Virtual network: %s Virtuálna sieť: %s
Wired Bezdrôtové pripojenie
Enabling Hotspot will disconnect from any connected wireless networks. You will not be able to connect to a wireless network while Hotspot is active. Nebudete schopný sa pripojiť k bezdrôtovej sieti ak je Hotspot aktívny.
Password needs to be at least 8 characters long. Heslo musí byť minimálne 8 znakov dlhé.
Show Password Zobraziť heslo
Network Name: Názov siete:
Password: Heslo:

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/MainView.vala:38
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/sk.po, string 36