Translation

English
Notifications
9/130
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
Nothing to do here Ingenting å gjøre her
Notifications preferences are for configuring which apps make use of notifications, for changing how an app's notifications appear,
and for setting when you do not want to be disturbed by notifications.
Varslingsinnstillinger er for sette opp hvilke programmer som skal bruke varslinger, for å endre hvordan et program viser varslinger,
og for velge når du ikke ønsker å bli forstyrret av varslinger.
When apps are installed that have notification options they will automatically appear here. Når programmer som støtter varslinger er installert, vil de automatisk dukke opp her.
Notifications Merknader
Configure notification bubbles, sounds, and notification center Sett opp merknadsbobler, lyder og merknadssenter
Do Not Disturb Ikke forstyrr
Notifications Center Varslingssenter
Sound Lyd
Bubbles Bobler
While in Do Not Disturb mode, notifications and alerts will be hidden and notification sounds will be silenced. Mens i ikke forstyrr-modus vil varsler og advarsler være skjult og varslingslyder vil bli brakt til taushet.
System notifications, such as volume and display brightness, will be unaffected. Systemvarslinger, som for eksempel lyd- og lys-styrke, vil være upåvirket.
elementary OS is in Do Not Disturb mode elementary OS er i ikke forstyrr-modus
Bubbles appear in the top right corner of the display and disappear automatically. Bobler opptrer i øvre høyre hjørne av skjermen og forsvinner automatisk.
Sounds Lyder
Sounds play once when a new notification arrives. Lyder spilles én gang når et nytt varsel ankommer.
Notification Center Varslingssenter
Show missed notifications in Notification Center. Vis tapte varsler i varslingssenteret.
Disabled Slått av

Loading…

Notifications
Merknader
3 years ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Merknader".

Fix string

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Plug.vala:45
String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nb.po, string 4