Translation

English
Nothing to do here
21/180
Context English Norwegian Nynorsk State
Nothing to do here Ingenting å gjere her
Notifications preferences are for configuring which apps make use of notifications, for changing how an app's notifications appear,
and for setting when you do not want to be disturbed by notifications.
Varselinnstillingar let deg konfigurere kva for applikasjonar som kan bruke varsel, korleis ein applikasjon sine varsel dukkar opp, og å definere kva tid du ikkje vil verte forstyrra av varsel.
When apps are installed that have notification options they will automatically appear here. Når applikasjonar som støttar varsel er installert, vil dei automatisk dukke opp her.
Notifications Varsel
Configure notification bubbles, sounds, and notification center Sett opp varselbobler, lydar og varselsenter
Do Not Disturb Ikkje forstyrr
Notifications Center Varselsenter
Sound Lyd
Bubbles Bobler
While in Do Not Disturb mode, notifications and alerts will be hidden and notification sounds will be silenced. Medan ein er i ikkje forstyrr-modus vil varsel og åtvaringar vere skjulte, og varsellydar er tause.
System notifications, such as volume and display brightness, will be unaffected. Systemvarsel, som til dømes lyd- og lysstyrke, vil vere upåverka.
elementary OS is in Do Not Disturb mode elementary OS er i ikkje forstyrr-modus
Bubbles appear in the top right corner of the display and disappear automatically. Bobler vil dukke opp i hjørnet øvst til høgre av skjermen, og forsvinn automatisk.
Sounds Lydar
Sounds play once when a new notification arrives. Lydar blir spelt av når eit nytt varsel dukkar opp.
Notification Center Varselsenter

Loading…

Nothing to do here
Ingenting å finne pågjere her
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Plug.vala:24
String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nn.po, string 1