Translation

English
Notifications
9/130
Context English Slovak State
Nothing to do here Nie je čo robiť
Notifications preferences are for configuring which apps make use of notifications, for changing how an app's notifications appear,
and for setting when you do not want to be disturbed by notifications.
Predvoľby oznámení slúžia na konfiguráciu aplikácií, ktoré budú používať oznámenia, na zmenu spôsobu zobrazovania
a pre nastavenie kedy sa majú oznámenia zobrazovať.
When apps are installed that have notification options they will automatically appear here. Po inštalácii aplikácie, ktorá má aj možnosť oznámení, budú automaticky zobrazené tu.
Notifications Oznámenia
Configure notification bubbles, sounds, and notification center Konfigurovať notifikačné bubliny, zvuky a notifikačné centrum
Do Not Disturb Nerušiť
Notifications Center Centrum upozornení
Sound Zvuk
Bubbles Bubliny
While in Do Not Disturb mode, notifications and alerts will be hidden and notification sounds will be silenced. V režime Nerušiť sa nezobrazujú žiadne oznámenia ani výstrahy a zvuky sú vypnuté.
System notifications, such as volume and display brightness, will be unaffected. Systémové oznámenia ako hlasitosť a jas obrazovky budú bez zmeny.
elementary OS is in Do Not Disturb mode elementary OS je v režime Nerušiť
Bubbles appear in the top right corner of the display and disappear automatically. Bubliny sa objavia v pravom hornom rohu obrazovky a automaticky sa stratia.
Sounds Zvuky
Sounds play once when a new notification arrives. Pri novom oznámení sa prehrá zvuk.
Notification Center Centrum upozornení
Show missed notifications in Notification Center. Zobraziť chýbajúce notifikácie v Notifikačnom centre.
Disabled Zakázané

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Plug.vala:45
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/sk.po, string 4