Translation

English
Nothing to do here
22/180
Context English Albanian State
Nothing to do here Asnjë për të bërë këtu
Notifications preferences are for configuring which apps make use of notifications, for changing how an app's notifications appear,
and for setting when you do not want to be disturbed by notifications.
Parapëlqimet e njoftimeve janë për të caktuar cilët programe përdorin njoftimet, për të ndryshuar paraqitjen e njoftimit të ndonjë programi
dhe për të vendosur kur nuk dëshironi të jeni të bezdisur nga njoftimet.
When apps are installed that have notification options they will automatically appear here. Programet e instaluar që kanë opsione për njoftimet do të paraqiten këtu vetvetishëm.
Notifications Njoftimet
Configure notification bubbles, sounds, and notification center Konfiguro flluskat e njoftimeve, tingujt dhe qendrën e njoftimeve
Do Not Disturb Mos më bezdis
Notifications Center Qendra e njoftimeve
Sound Tinguj
Bubbles Flluska
While in Do Not Disturb mode, notifications and alerts will be hidden and notification sounds will be silenced. Gjatë modalitetit Mos më bezdis, njoftimet dhe alarmet s'do të paraqiten dhe tingujt e njoftimeve do jenë të heshtur.
System notifications, such as volume and display brightness, will be unaffected. Njoftimet e sistemit, si puna e volumit dhe e ndriçimit të ekranit, nuk do të preken.
elementary OS is in Do Not Disturb mode elementary OS është në modalitetit Mos më bezdis
Bubbles appear in the top right corner of the display and disappear automatically. Flluskat dalin lart në këndin e djathtë të ekranit dhe zhduken vetë.
Sounds Tinguj
Sounds play once when a new notification arrives. Tingujt riprodhohen sapo arrin një njoftim i ri.
Notification Center Qendra e njoftimeve

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Albanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Plug.vala:24
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/sq.po, string 1