Translation

English
Suspend button
16/140
Context English Slovak State
You do not have permission to change this Nemáte oprávnenie na túto zmenu
Show battery percentage in Panel: Zobrazovať percentá batérie v Paneli:
Display brightness: Jas obrazovky:
Automatically adjust brightness: Automatická úprava jasu:
When lid is closed: Ak je veko zatvorené:
When lid is closed with external monitor: Ak je veko zatvorené a pripojený externý monitor:
Some settings require administrator rights to be changed Na zmenu niektorých nastavení sú potrebné administrátorské práva
Turn off display when inactive for: Vypnúť monitor, ak je neaktívny po dobu:
Power button: Tlačidlo napájania:
Suspend when inactive for: Uspať, ak je neaktívny po dobu:
Plugged In Pripojené
On Battery Na batérii
Some changes will not take effect until you restart this computer Niektoré zmeny sa prejavia až po reštarte počítača
Power Napájanie
Configure display brightness, power buttons, and suspend behavior Nastavujte jas obrazovky, tlačidlá napájania a správanie uspávania
Suspend button Tlačidlo uspania
Power button Tlačidlo napájania
Display inactive Neaktívna obrazovka
Dim display Stmaviť obrazovku
Lid close Zatvorenie veka
Display brightness Jas obrazovky
Automatic brightness adjustment Automatická úprava jasu
Inactive display off Vypnutá neaktívna obrazovka
Docked lid close Zatvorenie veka pri pripojenom doku
Sleep inactivity timeout Časovač neaktivity počas spánku
Suspend inactive Uspať neaktívne
Never Nikdy
5 min 5 min
10 min 10 min
15 min 15 min
30 min 30 min

Loading…

User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Power PlugSlovak

Suspend button
Tlačidlo uspania
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Plug.vala:71
String age
3 years ago
Source string age
9 months ago
Translation file
po/sk.po, string 18