Translation

English
Description:
10/120
Context English Norwegian Nynorsk State
No Printers Available Ingen skrivarar tilgjengeleg
Connect to a printer by clicking the icon in the toolbar below. Kople til ein skrivar ved å klikke på ikonet i verktøylinja nedanfor.
Internet Printing Protocol (https) Internet Printing-protokoll (https)
Internet Printing Protocol (http) Internett Printing-protokoll (http)
Internet Printing Protocol (ipp) Internet Printing-protokoll (ipp)
Internet Printing Protocol (ipps) Internet Printing-protokoll (ipps)
Internet Printing Protocol (ipp14) Internet Printing-protokoll (ipp14)
LPD/LPR Host or Printer LPD/LPR-vert eller -skrivar
AppSocket/HP JetDirect Appsocket/HP JetDirect
Finding nearby printers… Finn skrivarar i nærleiken…
Refresh Oppdater
Cancel Avbryt
Next Neste
Impossible to list all available printers Umogleg å liste alle tilgjengelege skrivarar
Connection: Forbinding:
Description: Skildring:
BrandPrinter X3000 MerkePrinter X3000
Location: Plassering:
Lab 1 or John's desk Laboratorium 1 eller Kari sitt skrivebord
Loading… Handsamar…
Previous Førre
Add Printer Legg til skrivar
Serial Seriell
Local Printers Lokale skrivarar
Network Printers Nettverksskrivarar
Available Network Printers Tilgjengelege nettverksskrivarar
(recommended) (tilrådd)
Are You Sure You Want To Remove '%s'? Er du sikker på at du vil fjerne «%s»?
By removing '%s' you'll lose all print history and configuration associated with it. Ved å fjerne «%s» mistar du all utskriftshistorikk og oppsett knytta til han.
Remove Fjern
printer state Low on toner Lite toner att

Loading…

Description:
Skildring:
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nn.po, string 24