Translation

English
This may not prevent apps from recording their own usage data, such as browser history.
94/870
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
Add Rule Legg til regel
Automatically Delete: Automatisk ssletting:
Old temporary files Gamle midlertidige filer
Downloaded files Filer i papirkurven
Trashed files Filer i papirkurven
Delete Old Files After: Antall dager å beholde filer i papirkurv og midlertidige filer:
Open Trash… Åpne papirkurv…
Old files can be automatically deleted after %u day to save space and help protect your privacy. Gamle filer kan slettes etter %u dag for å spare plass og hjelpe deg å hegne om personvernet.
Day Dag
Lock on suspend: Lås ved hvile:
Lock after screen turns off: Lås etter at skjerm slåes av:
Forbid new USB devices when locked:
%s can store local usage data to provide extra functionality like offering recently-used files and more relevant local search. Regardless of this setting, usage data is never transmitted off of this device or to third parties. %s kan lagre lokal bruksdata for å tilby ekstra funksjonalitet som nylig brukte filer, og mer relevant lokalt søk. Uavhengig av denne innstillinger, forlater bruksdata aldri denne enheten og blir ei heller sendt til tredjeparter.
%s won't retain any further usage data. %s vil ikke beholde ytterligere bruksdata.
The additional functionality that this data provides will be affected. Den tilleggsfunksjonalitet som disse data gir vil bli påvirket.
This may not prevent apps from recording their own usage data, such as browser history. Dette vil ikke forhindre programmer fra å loggføre egne brukerdata, som historikk i nettleser.
History Is Disabled Historikk er avskrudd
Clear History… Glem historikk…
Your system Ditt system
Allow the apps below to determine your location La programmene bestemme din posisjon
No Apps Are Using Location Services Ingen apper bruker posisjonstjenester
When apps are installed that use location services they will automatically appear here. Når programmer som gjør bruk av plasseringstjenester, vil de vises her automatisk.
Location Services Are Disabled Posisjonstjenester avskrudd
While location services are disabled, location requests from apps will be automatically rejected. Mens posisjonstjenester er avskrudd vil posisjonsforespørsler fra programmer bli avslått.
The additional functionality that location access provides in those apps will be affected. Ytterligere funksjonalitet posisjonstjenester tilbyr i de programmene vil bli skadelidende.
This will not prevent apps from trying to determine your location based on IP address. Dette vil ikke forhindre programmer fra å prøve å bestemme posisjonen din fra din IP-adresse.
Allow %s to use location services Gi %s tillatelse til å bruke posisjonstjenester
Search Application Søkeapplikasjon
Remove system-collected file and application usage data from: Fjern fil- og applikasjonsbruksdata samlet inn av systemetfra:
The past hour Den siste timen
The past day Det siste døgnet

Loading…

This may not prevent apps from recording their own usage data, such as browser history.
Dette vil ikke forhindre applikasjonprogrammer fra å loggføre egne brukerdata, som historikk i nettleser.
3 years ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Dette vil ikke forhindre programmer fra å loggføre egne brukerdata, som historikk i nettleser.".

Fix string

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Views/TrackPanel.vala:45
String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nb.po, string 56