Translation

English
%d or %d-%d
14/110
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
Out Ute
%s Ports %s %s Porter %s
%s Port %s %s Port %s
Version Versjon
Action Tiltak
Protocol Protokoll
Direction Retningsanvisning
To Til
From Fra
Action: Tiltak:
Protocol: Protokoll:
Version: Versjon:
Both Begge
Direction: Retningsanvisning:
Ports: Porter:
%d or %d-%d %d eller %d-%d
Add Rule Legg til regel
Automatically Delete: Automatisk ssletting:
Old temporary files Gamle midlertidige filer
Downloaded files Filer i papirkurven
Trashed files Filer i papirkurven
Delete Old Files After: Antall dager å beholde filer i papirkurv og midlertidige filer:
Open Trash… Åpne papirkurv…
Old files can be automatically deleted after %u day to save space and help protect your privacy. Gamle filer kan slettes etter %u dag for å spare plass og hjelpe deg å hegne om personvernet.
Day Dag
Lock on suspend: Lås ved hvile:
Lock after screen turns off: Lås etter at skjerm slåes av:
Forbid new USB devices when locked:
%s can store local usage data to provide extra functionality like offering recently-used files and more relevant local search. Regardless of this setting, usage data is never transmitted off of this device or to third parties. %s kan lagre lokal bruksdata for å tilby ekstra funksjonalitet som nylig brukte filer, og mer relevant lokalt søk. Uavhengig av denne innstillinger, forlater bruksdata aldri denne enheten og blir ei heller sendt til tredjeparter.
%s won't retain any further usage data. %s vil ikke beholde ytterligere bruksdata.
The additional functionality that this data provides will be affected. Den tilleggsfunksjonalitet som disse data gir vil bli påvirket.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
c-format
Source string location
src/Views/FirewallPanel.vala:369
String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nb.po, string 40