Translation

English
Automatically Delete:
45/210
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
%s Port %s %s Port %s
Version Versjon
Action Tiltak
Protocol Protokoll
Direction Retningsanvisning
To Til
From Fra
Action: Tiltak:
Protocol: Protokoll:
Version: Versjon:
Both Begge
Direction: Retningsanvisning:
Ports: Porter:
%d or %d-%d %d eller %d-%d
Add Rule Legg til regel
Automatically Delete: Automatisk slett gamle filer fra papirkurven:
Old temporary files Midlertidige filer
Trashed files Filer i papirkurven
Delete Trashed and Temporary Files After: Antall dager å beholde filer i papirkurv og midlertidige filer:
Open Trash… Åpne papirkurv…
Old files can be automatically deleted after %u day to save space and help protect your privacy. Gamle filer kan slettes etter %u dag for å spare plass og hjelpe deg å hegne om personvernet.
Day Dag
Lock on suspend: Lås ved hvile:
Lock after screen turns off: Lås etter at skjerm slåes av:
%s can store local usage data to provide extra functionality like offering recently-used files and more relevant local search. Regardless of this setting, usage data is never transmitted off of this device or to third parties. %s kan lagre lokal bruksdata for å tilby ekstra funksjonalitet som nylig brukte filer, og mer relevant lokalt søk. Uavhengig av denne innstillinger, forlater bruksdata aldri denne enheten og blir ei heller sendt til tredjeparter.
%s won't retain any further usage data. %s vil ikke beholde ytterligere bruksdata.
The additional functionality that this data provides will be affected. Den tilleggsfunksjonalitet som disse data gir vil bli påvirket.
This may not prevent apps from recording their own usage data, such as browser history. Dette vil ikke forhindre programmer fra å loggføre egne brukerdata, som historikk i nettleser.
History Is Disabled Historikk er avskrudd
Clear History… Glem historikk…
Your system Ditt system

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Views/HouseKeepingPanel.vala:35
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nb.po, string 42