Translation

English
While disabled, bluetooth devices can not send files to Downloads.
69/660
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
Network settings… Nettverksinnstillinger…
Media library Mediebibliotek
Enabled Påslått
Not Available Ikke tilgjengelig
Connected Tilkoblet
Disabled Slått av
Media Library Mediebibliotek
While enabled, the following media libraries are shared to compatible devices in your network. Når påslått, er følgende mediebibliotek delt til kompatible enheter i nettverket ditt.
While disabled, the selected media libraries are unshared, and it won't stream files from your computer to other devices. Mens avslått er de valgte mediebibliotekene udelt, og det vil ikke strømme filer fra din datamaskin til andre enheter.
Music Musikk
Videos Videoer
Photos Bilder
Select the folder containing your %s Velg mappen som inneholder dine %s
Bluetooth Blåtann
While enabled, bluetooth devices can send files to Downloads. Når påslått kan Blåtann-enheter sende filer til "Nedlastinger".
While disabled, bluetooth devices can not send files to Downloads. Når påslått, kan Blåtannsenheter ikke sende filer til "Nedlastinger".
Notify about newly received files: Varsle om nylig mottatte filer:
Accept files from bluetooth devices: Aksepter filer fra Blåtann-enheter:
Always Alltid
When paired Når sammenkoblet
Ask me Spør meg
Bluetooth Sharing Is Not Available Blåtannsdeling er ikke tilgjengelig
The bluetooth device is either disconnected or disabled. Check bluetooth settings and try again. Blåtann-enheten er enten frakoblet eller avskrudd. Sjekk Blåtanns-innstillingene og prøv igjen.
Bluetooth settings… Blåtanns-innstillinger…
Open bluetooth settings Åpne Blåtanns-innstillinger

Loading…

While disabled, bluetooth devices can not send files to Downloads.
Når påslått, kan Blåtannsenheter ikke sende filer til "Nedlastinger".
3 years ago
While disabled, bluetooth devices can not send files to Downloads.
Når aktiverpåslått kan Blåtann-senheter ikke sende filer til "Nedlastinger".
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Widgets/BluetoothPage.vala:31
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
po/nb.po, string 20