Translation

English
Media Library
14/130
Context English Slovak State
Sharing Zdieľanie
Configure file and media sharing Nastavujte zdieľanie súborov a médií
Network Is Not Available Sieť je nedostupná
While disconnected from the network, sharing services are not available. Keď ste odpojení od siete, služby zdieľania nie sú dostupné.
Network settings… Nastavenia siete…
Media library Knižnica médií
Enabled Zapnuté
Not Available Nedostupné
Connected Pripojené
Disabled Vypnuté
Media Library Knižnica médií
While enabled, the following media libraries are shared to compatible devices in your network. Pokiaľ zapnuté, nasledujúce knižnice médií sú zdieľané do kompatibilných zariadení vo vašej sieti.
While disabled, the selected media libraries are unshared, and it won't stream files from your computer to other devices. Pokiaľ vypnuté, nasledujúce knižnice médií a súbory nie sú zdieľané z vášho počítača do iných zariadení.
Music Hudba
Videos Videá
Photos Fotografie
Select the folder containing your %s Vyberte priečinok obsahujúci vaše %s
Bluetooth Bluetooth
While enabled, bluetooth devices can send files to Downloads. Pokiaľ zapnuté, Bluetooth zariadenia môžu posielať súbory do priečinka Stiahnuté.
While disabled, bluetooth devices can not send files to Downloads. Pokiaľ vypnuté, Bluetooth zariadenia nemôžu posielať súbory do priečinka Stiahnuté.
Notify about newly received files: Oznámiť novo prijaté súbory:
Accept files from bluetooth devices: Prijímať súbory z Bluetooth zariadení:
Always Vždy
When paired Od spárovaných
Ask me Spýtať sa ma
Bluetooth Sharing Is Not Available Zdieľanie cez Bluetooth je nedostupné

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Widgets/DLNAPage.vala:28
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
po/sk.po, string 11