Translation

English
Accept files from bluetooth devices:
38/360
Context English Slovak State
Enabled Zapnuté
Not Available Nedostupné
Connected Pripojené
Disabled Vypnuté
Media Library Knižnica médií
While enabled, the following media libraries are shared to compatible devices in your network. Pokiaľ zapnuté, nasledujúce knižnice médií sú zdieľané do kompatibilných zariadení vo vašej sieti.
While disabled, the selected media libraries are unshared, and it won't stream files from your computer to other devices. Pokiaľ vypnuté, nasledujúce knižnice médií a súbory nie sú zdieľané z vášho počítača do iných zariadení.
Music Hudba
Videos Videá
Photos Fotografie
Select the folder containing your %s Vyberte priečinok obsahujúci vaše %s
Bluetooth Bluetooth
While enabled, bluetooth devices can send files to Downloads. Pokiaľ zapnuté, Bluetooth zariadenia môžu posielať súbory do priečinka Stiahnuté.
While disabled, bluetooth devices can not send files to Downloads. Pokiaľ vypnuté, Bluetooth zariadenia nemôžu posielať súbory do priečinka Stiahnuté.
Notify about newly received files: Oznámiť novo prijaté súbory:
Accept files from bluetooth devices: Prijímať súbory z Bluetooth zariadení:
Always Vždy
When paired Od spárovaných
Ask me Spýtať sa ma
Bluetooth Sharing Is Not Available Zdieľanie cez Bluetooth je nedostupné
The bluetooth device is either disconnected or disabled. Check bluetooth settings and try again. Bluetooth zariadenie je buď odpojené, alebo vypnuté. Skontrolujte nastavenia Bluetooth a skúste to znova.
Bluetooth settings… Nastavenia Bluetooth…
Open bluetooth settings Otvoriť nastavenia Bluetooth

Loading…

User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Sharing PlugSlovak

Accept files from bluetooth devices:
Prijímať súbory z bBluetooth zariadení:
3 weeks ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Sharing PlugSlovak

Accept files from bluetooth devices:
Prijímať súbory z bluetooth zariadení:
3 weeks ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Widgets/BluetoothPage.vala:58
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
po/sk.po, string 22