Translation

English
Right
5/100
Context English Norwegian Nynorsk State
Sound Lyd
Change sound and microphone volume Endre lyd- og mikrofonvolum
Output Utgang
Input Inngang
Device Eining
Event Sounds Hendingslydar
Port Port
Volume Lydstyrke
Balance Balanse
Enable Slå på
Available Sound Output Devices: Tilgjengelege lydutgangseiningar
Output volume: Utdatavolum:
Balance: Balanse:
Left Venstre
Center Sentrum
Right Høgre
Event alerts: Hendingsvarsel
Play sound Spel av lyd
Flash screen Blink skjermen
Event alerts occur when the system cannot do something in response to user input, like attempting to backspace in an empty input or switch windows when only one is open. Hendingsvarsel dukkar opp når systemet ikkje kan gjennomføre brukarhandlingar som har med inndata å gjere, som til dømes forsøk på å bruke rettetasten i eit tomt felt, eller byte vindauge når kun eitt er opent.
Test Speakers… Test høgtalarar…
No Output Device Inga utdataeining
There is no output device detected. You might want to add one to start listening to anything. Fann inga utdataeining. Det er mogleg at du vil legge til ei for å kunne lytte til noko.
Available Sound Input Devices: Tilgjengelege lydinngangseiningar:
Input volume: Inndatavolum:
Unamplified Uforsterka
100% 100%
Input level: Inndatanivå:
No Input Device Inga inndataeining
There is no input device detected. You might want to add one to start recording anything. Fann inga inndataeining. Det er mogleg du vil legge til ei for å kunne ta opp noko.
Peak detect Bølgeutslagsoppdaging
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Switchboard/Sound Plug
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Switchboard/Printers Plug
Propagated Translated Switchboard/Mouse & Touchpad Plug

Loading…

Right
Høgre
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/OutputPanel.vala:97
String age
3 years ago
Source string age
9 months ago
Translation file
po/nn.po, string 16