Translation

English
Change Avatar
15/130
Context English Norwegian Nynorsk State
Authentication is required to change user data Autentisering er kravd for å endre brukardata
User Accounts Brukarkontoar
Manage account permissions and configure user names, passwords, and photos Behandle kontotilgjenge og sett opp brukarnamn, passord og bilete
Guest session changes will not take effect until you restart your system Endringar for gjesteøkter trer ikkje i kraft før du startar systemet på nytt
Some settings require administrator rights to be changed Nokre innstillingar krev administratorrettar for å kunne endrast
Avatar Avatar
Full name Fullt namn
Account type Kontotype
Language Språk
Log in automatically Logg inn automatisk
Change Password Endre passord
Guest Session Gjesteøkt
Crop & Position
Choose the part of the image to use as an avatar.
Change Avatar Byt profilbilde
Current Password Noverande passord
Press to authenticate Trykk for å autentisere
Authentication failed Autentiseringa lukkast ikkje
Cancel Avbryt
Account Type Kontotype
Standard User Standardbrukar
Administrator Administrator
Full Name Fullt namn
Username Brukarnamn
Create User Opprett brukar
Username is already taken Brukarnamnet er allereie teke
Username can only contain lowercase letters and numbers, without spaces Kan berre innehalde små bokstavar, tal og ingen mellomrom
The Guest Session allows someone to use a temporary default account without a password. Gjesteøkta tillèt nokon å bruke ein mellombels standardkonto utan passord
Once they log out, all of their settings and data will be deleted. Når dei loggar ut vil alle innstillingane deira, og tilhøyrande data, verte sletta.
Log In automatically: Logg inn automatisk:

Loading…

Change Avatar
Byt profilbilde
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Dialogs/AvatarDialog.vala:38
String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nn.po, string 15