Translation

English
Standard User
21/130
Context English Slovak State
Avatar Zmeniť avatar
Full name Celé meno
Account type Typ konta:
Language Jazyk:
Log in automatically Automatické prihlásenie:
Change Password Zmeniť heslo
Guest Session Relácia pre hosťa
Crop & Position
Choose the part of the image to use as an avatar.
Change Avatar Zmeniť avatar
Current Password Súčasné heslo
Press to authenticate Stlač pre autentifikovanie
Authentication failed Autentifikácia neúspešná
Cancel Zrušiť
Account Type Typ konta:
Standard User Štandardný používateľ
Administrator Administrátor
Full Name Celé meno
Username Užívateľské meno:
Create User Vytvoriť používateľa
Username is already taken Použivateľské meno je už zabrané
Username can only contain lowercase letters and numbers, without spaces Môže obsahovať len malé písmena, čísla a nemôže obsahovať medzery
The Guest Session allows someone to use a temporary default account without a password. Relácia pre hosťa umožňuje niekomu používať dočasne užívateľský účet bez hesla.
Once they log out, all of their settings and data will be deleted. Po odhlásení budú všetky ich nastavenia a dáta odstránené.
Log In automatically: Automatické prihlásenie:
Undo last user account removal Vrátiť späť posledné odstránenie používateľského účtu
Undo
You do not have permission to change this Nemáte oprávnenie na zmenu tohto
You cannot change this for the currently active user Nemôžte toto zmeniť pre práve aktívneho používateľa
You cannot remove the last administrator's privileges Nemôžete zrušiť práva posledného administrátora
Account type: Typ konta:

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Dialogs/NewUserDialog.vala:34
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/sk.po, string 22