Translation

English
Standard User
16/130
Context English Slovak State
Avatar Ikonka používateľa
Full name Celé meno
Account type Typ účtu
Language Jazyk
Log in automatically Prihlasovať automaticky
Change Password Zmena hesla
Guest Session Relácia pre hosťa
Crop & Position Orezať a zarovnať
Choose the part of the image to use as an avatar. Vyberte časť obrázku, ktorá sa použije ako ikonka používateľa.
Change Avatar Zmeniť ikonku používateľa
Current Password Aktuálne heslo
Press to authenticate Stlačte pre overenie
Authentication failed Overenie zlyhalo
Cancel Zrušiť
Account Type Typ účtu
Standard User Bežný používateľ
Administrator Administrátor
Full Name Celé meno
Username Používateľské meno
Create User Vytvoriť používateľa
Username is already taken Používateľské meno už existuje
Username can only contain lowercase letters and numbers, without spaces Používateľské meno môže obsahovať iba malé písmená a čísla bez medzier
The Guest Session allows someone to use a temporary default account without a password. Relácia pre hosťa umožňuje niekomu dočasne použiť používateľský účet bez hesla.
Once they log out, all of their settings and data will be deleted. Keď sa odhlásia, všetky ich nastavenia a dáta budú odstránené.
Log In automatically: Prihlasovať automaticky:
Create user account… Vytvoriť používateľský účet…
Undo Späť
Unable to acquire permission Nedarí sa získať oprávnenie
A new account cannot be created without the required system permission. Bez požadovaných systémových oprávnení nie je možné vytvoriť nový účet.
An account cannot be removed without the required system permission. Nie je možné odstrániť účet bez požadovaných systémových oprávnení.
Removed “%s” „%s“ bol odstránený

Loading…

Standard User
ŠtandardBežný používateľ
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Dialogs/NewUserDialog.vala:34
String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/sk.po, string 21