Translation

English
Settings
7/100
Context English Turkish State
Copy Kopyala
Copy Last Output Son Çıktıyı Kopyala
Paste Yapıştır
Select All Tümünü Seç
Find… Bul…
Zoom out Uzaklaştır
Default zoom level Varsayılan yakınlaştırma seviyesi
Zoom in Yakınlaştır
Follow System Style Sistem Temasını Takip Et
High Contrast Yüksek Karşıtlık
Solarized Light Açık Renk Tema
Dark Koyu Renk Tema
Custom Özel
Natural Copy/Paste Doğal Kopyala/Yapıştır
Shortcuts don’t require Shift; may interfere with CLI apps Kısayollar Shift gerektirmez; bazı CLI uygulamalarını engelleyebilir
Settings Ayarlar
New Tab Yeni Sekme
Show in %s %s ile aç
Default application Varsayılan uygulama
Close Tab Sekmeyi Kapat
Duplicate Çoğalt
Reload Yeniden Yükle
The pasted text may be trying to gain administrative access Yapıştırılan metin yönetim erişimi kazanmaya çalışıyor olabilir
The pasted text may contain multiple commands Yapıştırılan metin birden fazla komut içerebilir
Hide find bar Bul çubuğunu gizle
Are you sure you want to close this tab? Bu sekmeyi kapatmak istediğinizden emin misiniz?
There is an active process on this tab. Bu sekmede bir işlem devam etmekte.
If you close it, the process will end. Bunu kapatırsanız süreç sonlanacak.
Are you sure you want to quit Terminal? Terminal'den çıkmak istediğinize emin misiniz?
There is an active process on this terminal. Bu terminalde bir işlem devam etmekte.
If you quit Terminal, the process will end. Terminal'den çıkarsanız, işlem sonlanacak.

Loading…

User avatar queeup

New translation

Terminal / TerminalTurkish

Settings
Ayarlar
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/MainWindow.vala:474
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/tr.po, string 25