Translation

English
Brand
6/100
Key English Czech State
Brand Značka
The elementary brand belongs to elementary, Inc., the company that guides and supports development of elementary products. These guidelines describe when and how the elementary brand should be used. Značka elementary patří společnosti elementary, Inc., která vede a podporuje vývoj produktů elementary. Tyto pokyny popisují kdy a jak tuto značku používat.
Company and Product Names Názvy společnosti a produktů
The word <strong>elementary</strong> is a trademark of elementary, Inc. to refer to the company itself. It is always lower-case, even when beginning sentences. It may also be used along with product names (i.e. “elementary OS”) to refer to a specific product of elementary, Inc. Slovo <strong>elementary</strong> je registrovaná obchodní značka společnosti elementary, Inc. Vždy se píše malými písmeny, a to i na začátku věty. Může také být použita ve spojení s názvem produktu (tj. „elementary 0S“), aby odkazovala na konkrétní produkt od elementary, Inc.
The primary product of elementary, Inc. is <strong>elementary OS</strong>. For clarity, elementary OS should never be shortened to “elementary” or any abbreviation. Hlavním produktem společností elementary, Inc. je <strong>elementary OS</strong>. Aby bylo zřejmé, elementary OS by nikdy nemělo být zkracováno na “elementary” nebo jinou zkratku.
Brand Marks Charakteristiky značky
elementary, Inc. claims two marks: the <strong>“e” logomark</strong> and the <strong>“elementary” logotype</strong>. Both are considered trademarks and represent elementary, Inc. elementary, Inc. si nárokuje dvě značky: <strong>logo „e“</strong> a <strong>logotyp „elementary“</strong>. Obojí jsou považovány za registrované obchodní znaky a představují společnost elementary, Inc.
Both should be used with the following in mind: Obojí by mělo být používáno s ohledem na:
Do not stretch, skew, rotate, flip, or otherwise alter the marks. Značky nenatahujte, nenaklápějte, neotáčejte ani jinak nepozměňujte.
Do not use the marks on an overly-busy background; solid colors work best. Nepoužívejte ony značky na příliš komplikovaných pozadích – jednolité barvy fungují nejlépe.
The marks should be monochromatic; e.g. white on a dark background or black on a light background. Značky by měly být monochromatické, např. bílá na tmavém pozadí nebo černá na světlém.
elementary Logomark Znak elementary
Default logomark Výchozí logo
Alternate elementary Logomark Alternativní logo elementary
Alternate logomark Alternativní logo
The “e” logomark is to be used to refer to elementary, Inc., especially when a square ratio is required. It should be used at larger sizes and when alongside similarly-weighted logos. The thinner, alternate logomark may be used in smaller contexts or when the default logomark feels too heavy. Logo „e“ je určené pro odkazování na společnost elementary, Inc., hlavně tam, kdy je zapotřebí čtvercový poměr stran. Mělo by být používáno ve větších velikostech a také když společně s podobně velkými logy. Tenčí, alternativní logo může být použito v menším kontextu nebo když je výchozí logo příliš „těžké“.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Website/brand
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Website/layout

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/cs/brand.json, string 1