Translation

English
Brand
9/100
Key English Norwegian Bokmål (nb) State
Brand Varemerke
The elementary brand belongs to elementary, Inc., the company that guides and supports development of elementary products. These guidelines describe when and how the elementary brand should be used. Varemerket til elementary tilhører elementary, Inc. selskapet som veileder og støtter utviklingen av elementary-produkter. Disse retningslinjer beskriver når og hvordan elementary-varemerket skal brukes.
Company and Product Names Selskap og produktnavn
The word <strong>elementary</strong> is a trademark of elementary, Inc. to refer to the company itself. It is always lower-case, even when beginning sentences. It may also be used along with product names (i.e. “elementary OS”) to refer to a specific product of elementary, Inc. Ordet <strong>elementary</strong> er et varemerke tilhørende elementary, Inc. som henviser til selve selskapet. Det skrives alltid med små bokstaver, selv på begynnelsen av setninger. Det kan også brukes sammen med produktnavn (f.eks. «elementary OS») for å referere til et gitt produkt fra elementary, Inc.
The primary product of elementary, Inc. is <strong>elementary OS</strong>. For clarity, elementary OS should never be shortened to “elementary” or any abbreviation. Hovedproduktet fra elementary, Inc. er <strong>elementary OS</strong>. For å spesifisere, «elementary OS» skal aldri forkortes til «elementary» eller annen stavelse.
Brand Marks Varemerker
elementary, Inc. claims two marks: the <strong>“e” logomark</strong> and the <strong>“elementary” logotype</strong>. Both are considered trademarks and represent elementary, Inc. elementary, Inc. gjør krav på to varemerker: <strong>«e»-logomerket</strong> og <strong>«elementary»-logotypen</strong>. Begge er varemerker og representerer elementary, Inc.
Both should be used with the following in mind: Begge bør brukes med følgende i tankene:
Do not stretch, skew, rotate, flip, or otherwise alter the marks. Ikke strekk, forskyv, roter, vend eller på annen måte endre merkene.
Do not use the marks on an overly-busy background; solid colors work best. Ikke bruk varemerkene sammen med en altfor travel bakgrunn, heldekkende farger passer best.
The marks should be monochromatic; e.g. white on a dark background or black on a light background. Merkene skal være monokromatiske; f.eks. hvitt på svart bakgrunn, eller svart på lys bakgrunn.
elementary Logomark elementary logomerke
Default logomark Forvalgt logomerke
Alternate elementary Logomark Alternativt elementary-logomerke
Alternate logomark Alternativt logomerke
The “e” logomark is to be used to refer to elementary, Inc., especially when a square ratio is required. It should be used at larger sizes and when alongside similarly-weighted logos. The thinner, alternate logomark may be used in smaller contexts or when the default logomark feels too heavy. «e»-logomerket brukes for å vise til elementary, Inc. spesielt når et kvadratisk forhold er påkrevd. Det skal brukes for større størrelser, og når det brukes ved siden av lignende logoer. Det tynnere, alternative logomerket kan brukes i mindre kontekster, eller når forvalgt logomerke føles for tungt.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Website/brand
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Website/layout

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/nb/brand.json, string 1