Translation

English
Default logomark
18/160
Key English Norwegian Bokmål (nb) State
Brand Varemerke
The elementary brand belongs to elementary, Inc., the company that guides and supports development of elementary products. These guidelines describe when and how the elementary brand should be used. Varemerket til elementary tilhører elementary, Inc. selskapet som veileder og støtter utviklingen av elementary-produkter. Disse retningslinjer beskriver når og hvordan elementary-varemerket skal brukes.
Company and Product Names Selskap og produktnavn
The word <strong>elementary</strong> is a trademark of elementary, Inc. to refer to the company itself. It is always lower-case, even when beginning sentences. It may also be used along with product names (i.e. “elementary OS”) to refer to a specific product of elementary, Inc. Ordet <strong>elementary</strong> er et varemerke tilhørende elementary, Inc. som henviser til selve selskapet. Det skrives alltid med små bokstaver, selv på begynnelsen av setninger. Det kan også brukes sammen med produktnavn (f.eks. «elementary OS») for å referere til et gitt produkt fra elementary, Inc.
The primary product of elementary, Inc. is <strong>elementary OS</strong>. For clarity, elementary OS should never be shortened to “elementary” or any abbreviation. Hovedproduktet fra elementary, Inc. er <strong>elementary OS</strong>. For å spesifisere, «elementary OS» skal aldri forkortes til «elementary» eller annen stavelse.
Brand Marks Varemerker
elementary, Inc. claims two marks: the <strong>“e” logomark</strong> and the <strong>“elementary” logotype</strong>. Both are considered trademarks and represent elementary, Inc. elementary, Inc. gjør krav på to varemerker: <strong>«e»-logomerket</strong> og <strong>«elementary»-logotypen</strong>. Begge er varemerker og representerer elementary, Inc.
Both should be used with the following in mind: Begge bør brukes med følgende i tankene:
Do not stretch, skew, rotate, flip, or otherwise alter the marks. Ikke strekk, forskyv, roter, vend eller på annen måte endre merkene.
Do not use the marks on an overly-busy background; solid colors work best. Ikke bruk varemerkene sammen med en altfor travel bakgrunn, heldekkende farger passer best.
The marks should be monochromatic; e.g. white on a dark background or black on a light background. Merkene skal være monokromatiske; f.eks. hvitt på svart bakgrunn, eller svart på lys bakgrunn.
elementary Logomark elementary logomerke
Default logomark Forvalgt logomerke
Alternate elementary Logomark Alternativt elementary-logomerke
Alternate logomark Alternativt logomerke
The “e” logomark is to be used to refer to elementary, Inc., especially when a square ratio is required. It should be used at larger sizes and when alongside similarly-weighted logos. The thinner, alternate logomark may be used in smaller contexts or when the default logomark feels too heavy. «e»-logomerket brukes for å vise til elementary, Inc. spesielt når et kvadratisk forhold er påkrevd. Det skal brukes for større størrelser, og når det brukes ved siden av lignende logoer. Det tynnere, alternative logomerket kan brukes i mindre kontekster, eller når forvalgt logomerke føles for tungt.
elementary Logotype elementary-logotekst
Logotype Logotekst
The “elementary” logotype is to be used when space allows to refer to elementary, Inc. It may also be used before a product name to refer to a specific product of elementary, Inc. «elementary»-logotypen brukes når plassen tillater det for å vise til elementary, Inc. Det kan også brukes før et produktnavn for å referere til et spesifikt produkt tilhørende elementary, Inc.
The logotype should always be used under the following guidelines: Logotypen skal alltid brukes etter de følgende retningslinjene:
Do not attempt to recreate the logotype by writing “elementary” in a specific font; always use the provided graphic. Aldri forsøk å gjenskape logotypen ved å skrive «elementary» i en gitt skrifttype; bruk alltid angitt grafikk.
Do not use the logotype at small sizes; if it is not clear, use the logomark instead. Ikke bruk logotypen i små størrelses; dersom det ikke er tydelig bruker du heller logomerket.
Color Farge
We employ the use of color combined with our name and marks to establish our brand. We use the following palette: Vi bruker fargen kombinert med navnet vårt og merkene våre for å etablere merkevaren. Følgende fargepalett brukes:
Strawberry Jordbær
Strawberry 100 Jordbær 100
Strawberry 300 Jordbær 300
Strawberry 500 Jordbær 500

Loading…

Default logomark
Forvalgt logomerke
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/nb/brand.json, string 13