Translation

English
Brand
5/100
Key English Polish State
Brand Marka
The elementary brand belongs to elementary, Inc., the company that guides and supports development of elementary products. These guidelines describe when and how the elementary brand should be used. Marka elementary jest własnością elementary, Inc., spółki zajmującej się przewodzeniem i wspieraniem produktów elementary. Te wytyczne opisują w jaki sposób marka elementary powinna być używana.
Company and Product Names Nazwy firmy i produktów
The word <strong>elementary</strong> is a trademark of elementary, Inc. to refer to the company itself. It is always lower-case, even when beginning sentences. It may also be used along with product names (i.e. “elementary OS”) to refer to a specific product of elementary, Inc. Słowo <strong>elementary</strong> jest znakiem towarowym firmy elementary, Inc. w odniesieniu do samej firmy. Jest ono zawsze pisane małymi literami, nawet na początku zdania. Może być również używane wraz z nazwami produktów (tj. "elementary OS") w odniesieniu do konkretnego produktu firmy elementary, Inc.
The primary product of elementary, Inc. is <strong>elementary OS</strong>. For clarity, elementary OS should never be shortened to “elementary” or any abbreviation. Podstawowym produktem elementary, Inc. jest <strong>elementary OS</strong>. Dla jasności, elementary OS nigdy nie powinien być skracany do "elementary" lub jakiegokolwiek skrótu.
Brand Marks Znaki firmowe
elementary, Inc. claims two marks: the <strong>“e” logomark</strong> and the <strong>“elementary” logotype</strong>. Both are considered trademarks and represent elementary, Inc. elementary, Inc. zastrzega sobie dwie marki: <strong>logotyp "e"</strong> oraz <strong>logotyp "elementary"</strong>. Oba są uznawane za znaki towarowe i reprezentują elementary, Inc.
Both should be used with the following in mind: Obydwa powinny być używane zgodnie z poniższymi wytycznymi:
Do not stretch, skew, rotate, flip, or otherwise alter the marks. Znaków marki nie powinno się rozciągać, wykrzywiać, obracać lub modyfikować w żaden inny sposób.
Do not use the marks on an overly-busy background; solid colors work best. Nie używaj znaków na zbyt zatłoczonym tle; jednolite kolory wyglądają najlepiej.
The marks should be monochromatic; e.g. white on a dark background or black on a light background. Logotypy powinny być monochromatyczne; np. białe na ciemnym tle, lub czarne na jasnym tle.
elementary Logomark Logo elementary
Default logomark Domyślny logotyp
Alternate elementary Logomark Alternatywny logotyp elementary
Alternate logomark Alternatywny logotyp
The “e” logomark is to be used to refer to elementary, Inc., especially when a square ratio is required. It should be used at larger sizes and when alongside similarly-weighted logos. The thinner, alternate logomark may be used in smaller contexts or when the default logomark feels too heavy. Logotyp "e" może być wykorzystany by odnieść się do elementary, Inc., zwłaszcza gdy wymagane są proporcje kwadratu. Powinien być używany w większych rozmiarach gdy prezentowany jest obok podobnych logotypów. Cieńsze, alternatywne logo może być użyte w mniejszych kontekstach lub gdy logotyp wydaje się zbyt gruby.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Website/brand
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Website/layout

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/pl/brand.json, string 1