Translation

English
We invite third-party developers creating products for elementary OS to adopt certain elements of the elementary brand for consistency:
124/1350
Key English Polish State
Slate Łupkowy
Slate 100 Łupkowy 100
Slate 300 Łupkowy 300
Slate 500 Łupkowy 500
Slate 700 Łupkowy 700
Slate 900 Łupkowy 900
Black Czarny
Black 100 Czarny 100
Black 300 Czarny 300
Black 500 Czarny 500
Black 700 Czarny 700
Black 900 Czarny 900
Fonts Czcionki
For web and print, we use Inter for headings and body copy. For code blocks, we use Roboto Mono. W sieci i w druku używamy Inter w nagłówkach oraz głównym tekście. W blokach kodu używamy Roboto Mono.
Third Parties & Community Strony trzecie i Społeczność
We invite third-party developers creating products for elementary OS to adopt certain elements of the elementary brand for consistency: Zachęcamy strony trzecie tworzące produkty dla elementary OS aby zaadaptowały pewne elementy marki elementary dla spójności:
Voice/tone Głos/ton
However, to avoid user confusion, we do restrict the usage of the elementary name and marks: Jednak żeby zapobiec zamieszaniu ograniczamy używanie nazwy i znaku firmowego:
You are encouraged to say that your app or service is “designed for elementary OS,” but do not use the elementary name or marks as part of the name of your company, application, product, or service—or in any logo you create. Zachęcamy by tworzona aplikacja lub usługa była oznaczona jako „zaprojektowana dla elementary OS”, ale nie używała nazwy elementary lub jej logotypów jako część nazwy twojej firmy, aplikacji, produktu lub usługi – ani w, żadnym innym logotypie który tworzysz.
Only use the elementary name or marks to refer to elementary, Inc. or its products (i.e. elementary OS). Używaj nazwy lub znaków elementary tylko w odniesieniu do elementary, Inc. lub jej produktów (tj. elementary OS).
Community Społeczność
Community products (sites, fan clubs, etc.) are encouraged to use the elementary Community logo: Zachęcamy do używania społecznościowego logo elementary dla produktów społecznościowych (takich jak witryny, kluby fanów itp.):
elementary Community Logo with color Logo społeczności elementary w kolorze
elementary Community Logo in black Logo społeczności elementary w czerni-bieli
This helps establish the product as part of the overall community while reducing confusion that can arise from using the elementary, Inc. logomark. Pomaga to ustalić produkt jako część całej społeczności, jednocześnie zmniejszając zamieszanie, które może powstać w wyniku używania logo elementary, Inc.
Hardware Distributors Dystrybutorzy sprzętu
As long as our software carries the elementary branding, the experience must be consistent—whether the OS was downloaded from our website or pre-installed on a hardware product. Tak długo, jak nasze oprogramowanie posiada wizerunek marki elementary, doświadczenie musi być spójne—niezależnie od tego, czy system operacyjny został pobrany z naszej strony internetowej, czy zainstalowany fabrycznie na produkcie sprzętowym.
The software components of elementary OS may be modified and redistributed according to the open source terms of the software’s licensing; however, the above branding and trademarks may only be redistributed under one or more of the following conditions: Komponenty oprogramowania elementary OS mogą być modyfikowane i redystrybuowane zgodnie z warunkami licencji oprogramowania open source; jednakże powyższe marki i znaki towarowe mogą być redystrybuowane tylko pod jednym lub kilkoma z poniższych warunków:
The software remains substantially unchanged; including default apps, stylesheet and iconography, etc., or Oprogramowanie pozostaje zasadniczo niezmienione; łącznie z aplikacjami domyślnymi, arkuszami stylów i ikonografią, itp., lub
Software modifications are approved by elementary, Inc. Modyfikacje oprogramowania są zatwierdzone przez elementary, Inc.
Drivers and hardware enablement are of course acceptable. We understand that distributor branding (i.e. default wallpapers) can be important for distributors, so these modifications will typically be approved. If in doubt, email <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> for clarification or direction. Włączanie sterowników i sprzętu jest oczywiście dopuszczalne. Rozumiemy, że oznakowanie marki dystrybutora (tj. domyślne tapety) może być ważne dla dystrybutorów, więc te modyfikacje będą zazwyczaj zatwierdzane. W razie wątpliwości wyślij e-maila do <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> w celu uzyskania wyjaśnień lub wskazówek.
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Zapraszamy zewnętrznych programistów tworzących produkty dla elementary OS do zaadoptowania pewnych elementów marki elementary w celu zachowania spójności:

Suggested change:

Zachęcamy spraszamy zewnętrozny trzeciech programistów tworząceych produkty dla elementary OS abydo zaadaoptowałynia pewneych elementyów marki elementary dlw celu zachowania spójności:
a year ago

Loading…

User avatar marcin-serwin

New translation

Website / brandPolish

We invite third-party developers creating products for elementary OS to adopt certain elements of the elementary brand for consistency:
Zachęcamy strony trzecie tworzące produkty dla elementary OS aby zaadaptowały pewne elementy marki elementary dla spójności:
7 months ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Website / brandPolish

We invite third-party developers creating products for elementary OS to adopt certain elements of the elementary brand for consistency:
Zapraszamy zewnętrznych programistów tworzących produkty dla elementary OS do zaadoptowania pewnych elementów marki elementary w celu zachowania spójności:
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/pl/brand.json, string 100