Translation

English
Brand
6/100
Key English Slovak State
Brand Značka
The elementary brand belongs to elementary, Inc., the company that guides and supports development of elementary products. These guidelines describe when and how the elementary brand should be used. Značka elementary patrí elementary, Inc., spoločnosti, ktorá spravuje a podporuje vývoj produktov elementary. Tieto pokyny popisujú kedy a ako by mala byť značka elementary používaná.
Company and Product Names Spoločnosť a názvy produktov
The word <strong>elementary</strong> is a trademark of elementary, Inc. to refer to the company itself. It is always lower-case, even when beginning sentences. It may also be used along with product names (i.e. “elementary OS”) to refer to a specific product of elementary, Inc. Slovo <strong>elementary</strong> je ochranná známka elementary, Inc. označujúca spoločnosť samotnú. Vždy sa píše s malým počiatočným písmenom, aj na začiatku viet. Taktiež môže byť používané s názvami produktov (napr. „elementary OS“) na označovanie špecifického produktu elementary, Inc.
The primary product of elementary, Inc. is <strong>elementary OS</strong>. For clarity, elementary OS should never be shortened to “elementary” or any abbreviation. Hlavný produkt elementary, Inc. je <strong>elementary OS</strong>. Kvôli zrozumiteľnosti by elementary OS nemalo byť nikdy skracované na „elementary“ alebo inú skratku.
Brand Marks Značenie
elementary, Inc. claims two marks: the <strong>“e” logomark</strong> and the <strong>“elementary” logotype</strong>. Both are considered trademarks and represent elementary, Inc. elementary, Inc. si vyhradzuje právo na dve značenia: <strong>znak „e“</strong> a <strong>logotyp „elementary“</strong>. Obidve sú považované za ochranné známky a reprezentujú elementary, Inc.
Both should be used with the following in mind: Obidve by mali byť používané s ohľadom na nasledujúce pravidlá:
Do not stretch, skew, rotate, flip, or otherwise alter the marks. Nenaťahujte, nevychyľujte, neotáčajte, nepreklápajte a ani inak neupravujte značenia.
Do not use the marks on an overly-busy background; solid colors work best. Nepoužívajte značenia na príliš pestrých pozadiach; jednofarebné pozadia fungujú najlepšie.
The marks should be monochromatic; e.g. white on a dark background or black on a light background. Značenia by mali byť jednofarebné; napr. biele na tmavom pozadí alebo čierne na svetlom pozadí.
elementary Logomark Znak elementary
Default logomark Štandardný znak
Alternate elementary Logomark Alternatívny znak elementary
Alternate logomark Alternatívny znak
The “e” logomark is to be used to refer to elementary, Inc., especially when a square ratio is required. It should be used at larger sizes and when alongside similarly-weighted logos. The thinner, alternate logomark may be used in smaller contexts or when the default logomark feels too heavy. Na označovanie elementary, Inc. by mal byť používaný znak „e“, špecificky ak je vyžadovaný štvorcový pomer strán. Mal by byť používaný vo väčších veľkostiach, ak sa nachádza popri podobne mohutných logách. Tenší, alternatívny znak môže byť používaný na menších miestach, alebo ak štandardný znak pôsobí príliš mohutne.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Website/brand
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Website/layout

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/sk/brand.json, string 1