Translation

English
Brand
5/100
Key English Ukrainian State
Brand Бренд
The elementary brand belongs to elementary, Inc., the company that guides and supports development of elementary products. These guidelines describe when and how the elementary brand should be used. Бренд elementary належить elementary, Inc., компанії, яка керує та підтримує розвиток продуктів elementary. Ці настанови описують, коли і як слід застосовувати бренд elementary.
Company and Product Names Компанія і назви продуктів
The word <strong>elementary</strong> is a trademark of elementary, Inc. to refer to the company itself. It is always lower-case, even when beginning sentences. It may also be used along with product names (i.e. “elementary OS”) to refer to a specific product of elementary, Inc. Слово <strong>elementary</strong> є товарним знаком elementary, Inc. для позначення самої компанії. Завжди складається з маленьких літер, навіть коли стоїть на початку речення. Він також може використовуватися разом із назвами продуктів (тобто «elementary OS») для позначення конкретного продукту elementary, Inc.
The primary product of elementary, Inc. is <strong>elementary OS</strong>. For clarity, elementary OS should never be shortened to “elementary” or any abbreviation. Основним продуктом elementary, Inc. є <strong>elementary OS</strong>. До прикладу, elementary OS ніколи не слід скорочувати до «elementary» або будь-якої абревіатури.
Brand Marks Знаки бренду
elementary, Inc. claims two marks: the <strong>“e” logomark</strong> and the <strong>“elementary” logotype</strong>. Both are considered trademarks and represent elementary, Inc. elementary, Inc. заявляє права на два знаки: <strong>емблема «e»</strong> та <strong>логотип «elementary»</strong>. Обидва вважаються торговельними марками та представляють elementary, Inc.
Both should be used with the following in mind: Обидва слід використовувати з урахуванням таких правил:
Do not stretch, skew, rotate, flip, or otherwise alter the marks. Не змінюйте ці знаки, не обертайте, не розтягуйте, не обрізайте.
Do not use the marks on an overly-busy background; solid colors work best. Не використовуйте знаки на перевантаженому тлі, на суцільному кольорі вони виглядають краще.
The marks should be monochromatic; e.g. white on a dark background or black on a light background. Знаки повинні бути одноколірними; наприклад білий на темному тлі або чорний на світлому тлі.
elementary Logomark Емблема elementary
Default logomark Типова емблема
Alternate elementary Logomark Альтернативна емблема elementary
Alternate logomark Альтернативна емблема
The “e” logomark is to be used to refer to elementary, Inc., especially when a square ratio is required. It should be used at larger sizes and when alongside similarly-weighted logos. The thinner, alternate logomark may be used in smaller contexts or when the default logomark feels too heavy. Емблема «e» повинна застосовуватися для посилання на elementary, Inc., особливо коли потрібні квадратні пропорції. Її слід застосовувати у більших розмірах та поряд з емблемами схожих розмірів. Тонша, альтернативна емблема може застосовуватися в менших просторах або тоді, коли типова емблема надто груба.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Website/brand
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Website/layout

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/uk/brand.json, string 1