Translation

English
Code of Conduct
5/150
Key English Hebrew State
Code of Conduct נהלים
Community Guidelines הנחיות לקהילה
Being involved in the elementary community is an incredible experience; you get to be a part of something big, collaborate with people from around the world, and help people make their computers awesome. However, with that comes a responsibility to follow a predefined set of rules that ensures the best environment for all involved. The following rules are expected to be adhered to any time you’re involved with the community, be it in Slack, on GitHub, on an elementary community site, in person, or anywhere else. המעורבות בקהילת elementary היא חוויה מדהימה, מקבלים את הזכות להיות חלק ממשהו גדול, לשתף פעולה עם אנשים מרחבי העולם ולסייע למשתמשים להפוך את המחשב שלהם למעולה. עם זאת, לחוויה זו מתלווה אחריות גדולה לעקוב אחר מקבץ מוגדר של חוקים שתפקידם להבטיח את הסביבה הטובה ביותר לכל המעורבים. אחר הכללים הבאים חשוב מאוד לעקוב כל עוד יש לך חלק בפעילות הקהילה, בין אם זה ב־Slack, ב־GitHub באתר קהילתי של elementary, פנים אל פנים או בכל מקום אחר.
I. Respect א. כבוד
Respecting others is paramount. Be sure to respect people and their opinions, personal background, privacy, and ideas. The elementary community is not a place for disrespectful or hurtful remarks for any reason whatsoever. When giving criticism, approach it constructively and respectfully. Personal attacks are not tolerated. When receiving constructive criticism, take it into consideration and thank the critic for their input, no matter your stance. כבוד לזולת הוא מעל לכל. יש להקפיד לכבד אנשים ואת הדעות, הרקע האישי, הפרטיות והרעיונות שלהם. הקהילה שלנו אינה מקום להערות מזלזלות או פוגעניות מכל סיבה שהיא. כאשר ברצונך לבקר, חשוב שהביקורת תהיה בונה ומכבדת. אין מקום להתקפות אישיות. בקבלת ביקורת, יש לקחת אותה לתשומת הלב ולהודות על התגובה, גם כאשר לא מסכימים עם אותה ביקורת.
II. Content ב. תוכן
The elementary community is made up of thousands of users of varying ages, beliefs, and levels of maturity. Because of this, you must be conscious of the content you produce and the remarks you make. No nudity, excess vulgarity, political content, religious content, or inappropriate content should appear in relation to elementary. Ultimately, the elementary moderators have the final say as to what constitutes as inappropriate. If in doubt, consider whether or not it’s something you’d show to a room full of people including children and grandmothers from around the world. If you’re hesitant, don’t do it. קהילת elementary מורכבת מאלפי משתמשים בעלי גילאים, אמונות ורמות בגרות שונות. עקב כך, עליך לפתח מודעות לתוכן שנוצר על ידיך לרבות הערות שנשלפות. אין מקום לעירום, חוסר נימוס, תוכן פוליטי, תוכן דתי או תוכן בלתי ראוי בהקשר של elementary. בשורה התחתונה, למנהלים של elementary נשמרת הזכות לגזור את הדין בנוגע להתנהגות בלתי הולמת. במקרה של ספק, עליך לשאול את עצמך אם מעשה זה הוא מעשה בו היית מתגאה לבצע מול חדר מלא באנשים לרבות ילדים וסבתות מכל העולם. אם קיים ספק, לא לעשות זאת.
Screenshots shared in elementary-moderated communities should not contain themes that imitate another OS, photos or illustrations objectifying an individual, or content that otherwise violates our Code of Conduct. צילומי מסך שמשותפים בקהילות בניהולינו לא יכללו ערכות נושא שמחקות מערכת הפעלה אחרת, תמונות או איורים שמחפיצים אדם פרטי, או תוכן שמפר את הנהלים שלנו בכל צורה אחרת.
III. Rumors and Speculation ג. שמועות והשערות
While the fast-paced and exciting nature of elementary contributes to the want to spread rumors or speculation, avoid it. Discussing future plans is alright, but anytime it’s not a verified fact, disclose it as personal speculation or do not discuss it. Spreading inaccurate information can be detrimental to the community, especially if spread in a negative light. בעוד הטבע המהיר והנלהב של elementary תורם לרצון להפיץ שמועות והשערות, יש להמנע מכך. דיון על תכניות עתידיות זה בסדר, אך בכל פעם שמדובר בעובדה שלא אומתה, יש להציג אותה כהשערה אישית או לא לדון בה. הפצת מידע בלתי מדויק יכול לפגוע בקהילה, במיוחד אם המידע מוצג באור שלילי.
IV. Helpful Discussion ד. דיון מועיל
elementary is powered by individuals coming together in their free time to create something special. It’s important to respect that fact and to always try to contribute to healthy, helpful discussion. If in a meeting, keep on-topic and stay quiet unless you have something helpful that pertains to the immediate discussion. If commenting on the website, keep the discussion related to the content of the Journal entry or Answer topic. If participating in a developer-oriented discussion such as an issue tracker, pull request, mailing list, IRC, or Slack, do not create unnecessary noise by discussing non-development topics; this only derails the discussion and muddies up the logs for developers who may not be present. elementary נסמכת על אנשים פרטיים שמקדישים את זמנם הפנוי ליצור משהו מיוחד. חשוב מאוד לכבד את העובדה הזאת ותמיד לנסות לתרום לדיון בריא ומועיל. אם מדובר בפגישה יש להיצמד לנושא ולא להתפרץ אלא אם כן יש לך משהו מועיל לתרום לדיון באופן מיידי. בעת כתיבת תגובות באתר, יש לשמור על הנושא כפי שמופיע ברשומת היומן או בשאלה. בעת השתתפות בדיון מוכוון פיתוח כגון עוקב תקלות, בקשות משיכה, קבוצות דיון בדוא״ל, IRC או Slack, אין ליצור רעש מיותר על ידי דיון על נושאים שאינם קשורים לפיתוח, הסטת הדיון פוגעת בו ומנפחת את יומני הרישום למפתחים שירצו לעיין בדיון לאחר מכן.
As a primarily online-based community, it’s important we avoid the potentially negative aspects of the Internet. Do not troll; starting fights or making remarks with the sole purpose of making someone mad is childish and unacceptable. Spam is also unacceptable; this includes posting links to irrelevant sites and repeatedly posting links to the same site. If someone is trolling or spamming, ignore and flag the user. כיוון שמדובר על קהילה על בסיס מקוון, חשוב להימנע מההיבטים בעלי הנטייה השלילית שבאינטרנט. לא לצאת טרול, להתחיל במריבות או להעיר הערות רק כדי לעצבן חבר בקהילה היא התנהגות ילדותית ובלתי מקובלת. דואר זבל הוא גם מחוץ לתחום, לרבות פרסום קישורים לאתרים בלתי קשורים ופרסום חוזר ונשנה של אותו האתר. אם מישהו מתנהג כטרול או שולח זבל, יש להתעלם ולדווח על המשתמש.
V. Avoiding Conflict ה. הימנעות מעימות
If you feel someone—be it a new or longtime contributor—is coming off as rude, kindly let the person know. Getting out in front of issues before they compound is critical. Everyone has a role to play in helping communication flow smoothly in our (sometimes challengingly) unique work environment. אם מישהו בקהילה, מצטרף חדש או תורם ותיק, נוהג בצורה בוטה, כדאי ליידע אותו על כך. התעמתות עם מקרים שכאלה לפני שהם נרקמים הוא חיוני. לכל אחד יש תפקיד מסוים בסיוע לשטף תקשורת זורם בסביבת העבודה (המאתגרת לעתים) הייחודית שלנו (הפנייה מיועדת גם כלפי נשים).
Similarly, always strive to be professional, accurate, and respectful when interacting with or mentioning other projects, companies, or people. Remember that your words and interactions may be perceived as those of the greater elementary community. While constructive criticism can be helpful, always approach it from a positive direction, and never misrepresent or slander—if you are unsure, err on the side of omitting. בדומה, תמיד יש לחתור למקצוענות, דיוק וכבוד בעת יצירת קשר או אזכור של מיזמים, חברות או אנשים אחרים. עליך לזכור שדבריך וצורת ההתנהלות שלך עשויים להיתפס כמייצגים את קהילת elementary הרחבה. בעוד שביקורת בונה עשויה להועיל, תמיד יש לגשת אליה מהכיוון החיובי ולעולם לא ליצור מצג שווא או להשמיץ, במקרה של ספק, עדיף להשמיט את המלל שעלול לפגוע.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Hebrew
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/he/code-of-conduct.json, string 1