Translation

English
Code of Conduct
19/150
Key English Polish State
Code of Conduct Kodeks postępowania
Community Guidelines Wytyczne społeczności
Being involved in the elementary community is an incredible experience; you get to be a part of something big, collaborate with people from around the world, and help people make their computers awesome. However, with that comes a responsibility to follow a predefined set of rules that ensures the best environment for all involved. The following rules are expected to be adhered to any time you’re involved with the community, be it in Slack, on GitHub, on an elementary community site, in person, or anywhere else. Zaangażowanie się w społeczność elementary to niesamowite doświadczenie. Możesz stać się częścią czegoś wielkiego, współpracować z ludźmi z całego świata i pomagać ludziom uczynić ich komputery niesamowitymi. Jednak wynika z tego także odpowiedzialność za przestrzeganie wcześniej zdefiniowanego zestawu reguł zapewniających najlepsze warunki dla wszystkich zaangażowanych osób. Oczekuje się przestrzegania następujących zasad za każdym razem, gdy jesteś zaangażowany w społeczności, w platformie Slack, na GitHub, na stronie społeczności elementary, osobiście lub gdziekolwiek indziej.
I. Respect I. Szanuj
Respecting others is paramount. Be sure to respect people and their opinions, personal background, privacy, and ideas. The elementary community is not a place for disrespectful or hurtful remarks for any reason whatsoever. When giving criticism, approach it constructively and respectfully. Personal attacks are not tolerated. When receiving constructive criticism, take it into consideration and thank the critic for their input, no matter your stance. Szacunek dla innych to fundamentalna kwestia. Bądź pewien, że szanujesz innych ludzi, ich opinie, tło osobiste, prywatność i pomysły. Społeczność elementary nie jest miejscem na obraźliwe uwagi, niezależnie od przyczyn. Krytykując, rób to konstruktywnie i zachowując pełen szacunek dla drugiej osoby. Ataki personalne nie są tolerowane. Po otrzymaniu konstruktywnej krytyki, weź ją pod uwagę i podziękuj za to, co wnosi, bez względu na swoje stanowisko wobec niej.
II. Content II. Treść
The elementary community is made up of thousands of users of varying ages, beliefs, and levels of maturity. Because of this, you must be conscious of the content you produce and the remarks you make. No nudity, excess vulgarity, political content, religious content, or inappropriate content should appear in relation to elementary. Ultimately, the elementary moderators have the final say as to what constitutes as inappropriate. If in doubt, consider whether or not it’s something you’d show to a room full of people including children and grandmothers from around the world. If you’re hesitant, don’t do it. Społeczność elementary składa się z tysięcy użytkowników o różnym wieku, wierzeniach i poziomie dojrzałości. Z tego powodu musisz być świadomy treści, które tworzysz, i wydawanych uwag. W elementary nie powinny pojawiać się nagość, wulgarne wyrażenia, treść polityczna, treść religijna lub inna nieodpowiednia treść. W ostateczności to moderatorzy elementary mają końcową decyzję wobec tego, co jest niestosowne. Jeśli masz wątpliwości, zastanów się, czy to co chcesz pokazać zrobiłbyś w pokoju pełnym ludzi, w tym dzieci i babć z całego świata. Jeśli masz wątpliwości, nie rób tego.
Screenshots shared in elementary-moderated communities should not contain themes that imitate another OS, photos or illustrations objectifying an individual, or content that otherwise violates our Code of Conduct. Zrzuty ekranu udostępniane w społecznościach moderowanych przez elementary nie powinny zawierać motywów imitujących inny system operacyjny, zdjęć i ilustracji uprzedmiotawiających osobę fizyczną, ani zawartości naruszającej Nasz Kodeks Postępowania.
III. Rumors and Speculation III. Plotki i spekulacje
While the fast-paced and exciting nature of elementary contributes to the want to spread rumors or speculation, avoid it. Discussing future plans is alright, but anytime it’s not a verified fact, disclose it as personal speculation or do not discuss it. Spreading inaccurate information can be detrimental to the community, especially if spread in a negative light. Chociaż szybko postępujący rozwój i ekscytujący charakter systemu elementary sprzyja rozpowszechnianiu plotek lub spekulacji - unikaj tego. Dyskusja na temat przyszłych planów jest w porządku, ale w każdej chwili, gdy fakt nie jest potwierdzony, przedstawiaj go tylko jako osobistą spekulację lub nie omawiaj go wcale. Rozprzestrzenianie niedokładnych informacji może być szkodliwe dla społeczności, zwłaszcza jeśli rozprzestrzenia się je w negatywnym świetle.
IV. Helpful Discussion IV. Pomocna Dyskusja
elementary is powered by individuals coming together in their free time to create something special. It’s important to respect that fact and to always try to contribute to healthy, helpful discussion. If in a meeting, keep on-topic and stay quiet unless you have something helpful that pertains to the immediate discussion. If commenting on the website, keep the discussion related to the content of the Journal entry or Answer topic. If participating in a developer-oriented discussion such as an issue tracker, pull request, mailing list, IRC, or Slack, do not create unnecessary noise by discussing non-development topics; this only derails the discussion and muddies up the logs for developers who may not be present. System elementary jest zasilany przez jednostki, które wspólnie spędzają wolny czas, aby stworzyć coś wyjątkowego. Ważne jest, aby szanować ten fakt i zawsze starać się przyczyniać do zdrowej, pomocnej dyskusji. Jeśli jesteś podczas spotkania, trzymaj się tematu i milcz, chyba że masz coś przydatnego do dodania w bezpośredniej dyskusji. Jeśli komentujesz stronę internetową, utrzymuj dyskusję związaną z treścią wpisu do Dziennika lub tematem Odpowiedzi. Jeśli bierzesz udział w dyskusjach zorientowanych na programistów, takich jak śledzenie problemów, prośby o wydobycie (pull), lista dyskusyjna, IRC lub Slack, nie twórz niepotrzebnego hałasu, omawiając tematy niezwiązane z rozwojem; to tylko zakłóca dyskusję i zaśmieca dzienniki dla programistów, którzy mogą nie być w danej chwili obecni.
As a primarily online-based community, it’s important we avoid the potentially negative aspects of the Internet. Do not troll; starting fights or making remarks with the sole purpose of making someone mad is childish and unacceptable. Spam is also unacceptable; this includes posting links to irrelevant sites and repeatedly posting links to the same site. If someone is trolling or spamming, ignore and flag the user. Jako społeczność oparta głównie na Internecie, ważne jest, abyśmy unikali potencjalnie negatywnych aspektów Internetu. Nie trolluj; rozpoczynanie walk lub czynienie uwag wyłącznie w celu sprowokowania czyjegoś rozzłoszczenia jest dziecinne i nie do przyjęcia. Spam jest również niedopuszczalny; obejmuje on zamieszczanie odnośników do nieistotnych witryn i wielokrotne publikowanie odnośników do tej samej witryny. Jeśli ktoś zajmuje się trollingiem lub spamem, zignoruj go i oznacz flagę użytkownika.
V. Avoiding Conflict V. Unikanie konfliktów
If you feel someone—be it a new or longtime contributor—is coming off as rude, kindly let the person know. Getting out in front of issues before they compound is critical. Everyone has a role to play in helping communication flow smoothly in our (sometimes challengingly) unique work environment. Jeśli czujesz, że ktoś - czy to nowy, czy długoletni współtwórca - zachowuje się niegrzecznie, uprzejmie powiadom go o tym. Najważniejsze jest rozwiązywanie takich problemów, zanim się rozrosną do większych rozmiarów. Każdy ma do odegrania pewną rolę w usprawnianiu przepływu informacji w naszym (czasami wymagającym) unikalnym środowisku pracy.
Similarly, always strive to be professional, accurate, and respectful when interacting with or mentioning other projects, companies, or people. Remember that your words and interactions may be perceived as those of the greater elementary community. While constructive criticism can be helpful, always approach it from a positive direction, and never misrepresent or slander—if you are unsure, err on the side of omitting. Podobnie, staraj się zawsze zachowywać profesjonalnie, być dokładnym i pełnym szacunku, kiedy wchodzisz w interakcję lub wspominasz o innych projektach, firmach lub osobach. Pamiętaj, że Twoje słowa i interakcje mogą być postrzegane jako wyrażające postawę większej społeczności elementary. Podczas gdy konstruktywna krytyka może być pomocna, zawsze podchodź do niej z pozytywnego nastawienia, oraz nigdy nie przeinaczaj i/lub formułuj oszczerstw - jeśli nie masz pewności, "popełnij błąd" poprzez pominięcie.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/pl/code-of-conduct.json, string 1